Kursa kods Ekon4068

Kredītpunkti 4

Agrārā un vides ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums03.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

author asoc. prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon3117, Agrārā un vides politika

Ekon3119, Atjaunojamās enerģijas ekonomika

LauZ2054, Augkopība

LauZ2055, Lopkopība

Kursa anotācija

Studiju projekta mērķis ir integrēt teorētisko studiju kursu laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences praktiskā pētījumā par aktuāliem agrārās un vides ekonomikas jautājumiem. Studiju projekta ietvaros tiek pētīts agrārās un/vai vides ekonomikas saturs, ietilpstošās nozares, ilgtspējīgas attīstības un ekonomiskās izaugsmes kontekstā. Studiju projekts paredz agrārās un/vai vides ekonomikas problēmu apzināšanu un attīstības iespēju izpēti, izmantojot attiecīgās analīzes metodes, patstāvīgu secinājumu izdarīšanu un priekšlikumu formulēšanu, pamatojoties uz veikto pētījumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par agrārās un vides ekonomikas attīstības tendencēm, problēmām, to nozīmi ilgtspējīgas attīstības un ekonomiskās izaugsmes veicināšanā. Kritiska izpratne par pētītās tēmas teorētiskiem pamatprincipiem un likumsakarībām; regulējošajiem tiesību aktiem; aktuālākajiem zinātnes sasniegumiem; dažādu autoru pausto uzskatu apkopošanas un interpretēšanas būtību; kā arī izpratne par pielietotajām metodēm pētījumā izvirzīto mērķu sasniegšanai.
• prasmes patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt un analizēt informāciju; veikt patstāvīgu pētījumu un izdarīt argumentētus secinājumus par pētāmo problēmu kopumā; un izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai.
• kompetence – spēja teorētisko studiju kursu laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetence integrēt praktiskā pētījumā; spēja izdarīt patstāvīgus, argumentētus secinājumus un priekšlikumus par pētīto tēmu; prasme radīt jaunas pieejas agrārās un vides ekonomikai aktuālu probļēmu risināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tēmas izvēle, tās pamatojums.
2 Studiju projekta mērķa un uzdevumu noteikšana.
3 Darba struktūras izveide.
4 Pētījumu metožu izvēle.
5 Teorētiskais tēmas pamatojums.
6 Literatūras apskats un diskusija.
7 Praktiskā pētījuma veikšana.
8 Statistikas datu apkopošana.
9 Statistikas datu sistematizācija.
10 Statistikas datu analīze.
11 Secinājumu izstrāde.
12 Priekšlikumu izstrāde.
13 Izmantotās literatūras saraksta izveide.
14 Pielikumu apkopošana.
15 Darba tehniskā noformēšana.
16 Darba aizstāvēšana, diskusija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem individuāli jāizstrādā studiju projekts, kura apjoms ir 30 – 35 lpp. un jāsagatavo PowerPoint prezentācija 7 – 10 min darba rezultātu prezentēšanai. Studiju projektam jāatbilst LLU ESAF Metodisko noteikumu prasībām. Studiju projekta aizstāvēšana notiek pie institūta izveidotas mācībspēku komisijas. Studiju projekta vērtējumu veidos darba saturiskā daļa (novērtē studiju darba vadītājs), prezentācija un atbildes uz jautājumiem (novērtē komisija).

Pamatliteratūra

1. Agriculture and Development. Edited by G. Kochendörfer–Lucius, B. Pleskovic. Washington: The World Bank, 2008. 234 p.
2. Food, Agriculture and the Environment: Economic Issues. Ed. by E. Defrancesco, L. Galletto, M. Thiene. Milano: Franco Angeli, 2010. 542 p.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp.
4. Lauksaimniecības un pārtikas risku vadīšana: Monogrāfija. Galv. red. P. Rivža. Jelgava: LLU, PVD, RTU MIK, 2007. 544 lpp.

Papildliteratūra

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505
3. Latvijas Statistikas gadagrāmata ISSN 1407-8694

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.zm.gov.lv
2. http://ec.europa.eu/eurostat
3. www.raim.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju projekts ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Agrārā un vides ekonomika”