Kursa kods Ekon4062

Kredītpunkti 3

Stratēģijas analīze un plānošana

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbība48301822/11/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Anda Zvaigzne

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība / Ieva Kalve. Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2005. 295 lpp.
2. Stjuarts T., Kirbija Dž. u.c. Stratēģijas atjaunošana. Rīga: SIA "Lietišķās informācijas dienests", 2009. 182 lpp.
3. Стратегическое управление: учебник. Виханский O.С. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Экономистъ, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005 -. ISSN 1025-8922.
2. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
3. Strategic Management Journal [tiešsaiste]. Online ISSN: 1097-0266 . [skatīts 30.05.2011.]. Pieejams EBSCOhost Business Source Complete http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=SM

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss LLU EF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem pilna un nepilna laika studijās

Kursa anotācija

Studiju priekšmeta ietvaros studenti apgūst zināšanas par uzņēmuma stratēģijas analīzi un plānošanu. Pielietojot dažādas pasaulē populāras stratēģiskās plānošanas metodes un modeļus, apgūst zināšanas par stratēģiskās analīzes metožu un modeļu praktisko pielietojumu, lai veiktu uzņēmuma darbības stratēģisko analīzi, plānošanu un vadību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par uzņēmuma stratēģijas analīzi un plānošanu, tās saturu un metodēm. Pielietojot dažādas pasaulē populāras stratēģiskās plānošanas metodes un modeļus, apgūst zināšanas par stratēģijas analīzes un plānošanas praktisko pielietojumu, lai veiktu uzņēmuma darbības stratēģisko analīzi, plānošanu.
• Prasmes – prot izvērtēt stratēģiju, plānot to uzņēmumam, pielietojot dažādas pasaulē populāras stratēģiskās analīzes metodes un modeļus.
• Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai varētu veikt uzņēmuma stratēģijas analīzi un plānošanu, kas nodrošinātu uzņēmuma efektīvu, konkurētspējīgu darbību atbilstoši Latvijas un ES sociālajam un ekonomiskajam kontekstam..

Kursa plāns

1 Plānošanas būtība un veidi. Stratēģijas, stratēģiskāsplānošanas un vadīšanas būtība un nepieciešamība.
2 Stratēģiskās plānošanas process.
3 Stratēģiskās vadīšanas līmeņi.Stratēģijas veidi.
4 Uzņēmuma situācijas analīze.
5 Uzņēmuma stratēģisko alternatīvu izpēte un analīze.
6 Uzņēmējdarbības vides profila sastādīšanas metode. Uzņēmuma stratēģiskās nostājas noteikšana un izvērtēšana.
7 Stratēģiskā plānošana funkcionālajā, biznesa un korporatīvajā līmenī.
8 Situācijai atbilstošas stratēģijas izvēle un plānošana.
9 Konkurentu analīze. Konkurētspējīga stratēģija.
10 Konkurētspējīgu stratēģiju lietošanas riski.
11 Ilgtspējīgas konkurētspējas nodrošināšana.
12 “Produkta-tirgus” stratēģiskā analīze un plānošana.
13 Uzņēmuma Portfolio analīze un plānošana.
14 Stratēģiskās plānošanas modeļi korporatīvā līmenī.
15 Stratēģiskais plāns, tā īstenošana, kontrole un novērtēšana.
16 Stratēģijas noteikšana un plānošana starptautisko tirgu konkurencei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavots un aizstāvēts patstāvīgais darbs – 20 punkti, praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana – 40 punkti.
Rakstisks eksāmens – 40 punkti. Par 10 punktiem tiek iegūta 1 balle. Kopā iegūtais maksimālais vērtējums ir 100 punkti jeb 10 balles.

Pamatliteratūra

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana 2. izd., Rīga : Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
2. Volkova T., Aneraude B. u.c. Bizness pāri robežām. Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 183 lpp.
3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rokasgrāmata. Funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija. Rīga: Balta eko, 2004. 120 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. [Rīga]: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 330 lpp.