Kursa kods Ekon4024

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaAgrārā ekonomika3224809/11/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Aivars Strautnieks

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp. ISBN 5796612522.
2. Niedrītis J. Mārketings: mācību līdzeklis. Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2008. 487 lpp. ISBN 9789984828268.
3. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011. 218 lpp. ISBN 9789984833026

Periodika un citi informācijas avoti

1. Informatīvs lauku politikas biļetens "AgroPols". Rīga, LV Agrārās ekonomikas institūts. 2002-. ISNN 1407-8996.
2. Laikraksts Dienas Bizness. Rīga: SIA "Dienas mediji". 1992-. ISSN 1407-2041.
3. Žurnāls "Zinātne".

Piezīmes

Obligātais kurss PTF akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas zinātne” pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst uzņēmējdarbības teorētisko, tiesiskos un organizatoriskos pamatus, ražošanas teorijas pamatus un organizēšanas principus, kā arī pārtikas uzņēmumu ekonomiku. Studiju kursa īpatnība - pārtikas izvēlei nozīmīguma akcents uzņēmējdarbībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - students iegūst pamatzināšanas uzņēmējdarbības teorijā un praksē ar specializācija pārtikas ražošanā.
• Prasmes - students iegūst iemaņas sasaistīt uzņēmējdarbību ar pārtikas ražošanas tehnoloģiju un zinātni, kas nepieciešamas viņa specializācijai.
• Kompetence - students ir kompetents tehnoloģisku zinātnisku darbu novērtēšanā uzņēmējdarbības aspektā.

Kursa plāns

1 Uzņēmējdarbības būtība un nozīme.
2 Uzņēmējs un uzņēmums.
3 Uzņēmējdarbības vide.
4 Uzņēmējdarbības formas.
5 Uzņēmējdarbības uzsākšana.
6 Uzņēmuma dzīves cikla un tā stadijas.
7 Uzņēmuma dzīves cikla stadijas.
8 Pārtikas ražošanas process.
9 Ražošanas organizēšana uzņēmumā.
10 Uzņēmuma resursu sagāde un loģistika.
11 Uzņēmuma mārketings un preču realizācija.
12 Uzņēmuma ekonomika.
13 Uzņēmuma finanses.
14 Uzņēmuma saimnieciskā darbība.
15 Uzņēmējdarbības īpatnības pārtikas rūpniecībā.
16 Pārtikas zinātnes loma uzņēmējdarbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kolokviji un praktiskie darbi saskaņā ar studiju plānu;
Kontroldarbi – 3;
Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp. ISBN 9984155684.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2005. 120 lpp. ISBN 9984761282.
3. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā: mācību grāmata. Rīga: Petrovskis&Ko, 2002. 490 lpp. ISBN 998468928.
4. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga : Turība, 2006. 150 lpp. ISBN 9984766810.