Kursa kods Ekon4007

Kredītpunkti 1

Uzņēmējdarbības likumi

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums10.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ligita Bite

Dr. oec.

Kursa anotācija

Teorētiskās zināšanas studenti iegūst lekcijās un patstāvīgi studējot literatūru. Praktisko nodarbību mērķis ir attīstīt studentiem prasmi izprast tiesiski normatīvos aktus.
Praktisko nodarbību laikā studenti iepazīstas ar tiesiski normatīvajiem aktiem, kas reglamentē uzņēmuma darbību.
Pēc studiju kursa apgūšanas studenti iegūst izpratni par likumdošanas procesu un saturu, uzņēmumu juridiskās reģistrācijas noteikumus, kā arī apgūst prasmi interpretēt.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas - par likumdošanas aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību un spēka esamību, likumdošanas aktu hierarhiju, uzņēmējdarbību regulējošajiem tiesiski normatīvajiem aktiem;
• prasmes – pielietot uzņēmējdarbību regulējošo tiesiski normatīvo aktu normas, izvērtēt tiesiski normatīvo aktu prasības, pielietot vienkāršās situācijās;
• kompetence - spēj izskaidrot dažādus juridiskos terminus, pārzin likumdošanas aktu hierarhiju, spēj raksturot nozīmīgākās tiesiski normatīvo aktu prasības uzņēmējdarbības reglamentēšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības likumu klasifikācija un pielietošanas nozīmīgums
2 Uzņēmējdarbības likumu izstrādāšanas, iesniegšanas un izsludināšanas kārtība
3 Uzņēmējdarbības, komercdarbības valstiski regulējošās metodes
4 Komercdarbības ierobežojumi un komercnoslēpums
5 Firmas atšķirība un izvēles ierobežojumi
6 prokūra un komecpilnvava
7 IK dibināšanas kārtība, dokumenti un atbildība
8 Komercsabiedrību dibināšana, atbildība un reorganizācija
9 Komercdarījumu vispārīgie noteikumi
10 Komerciālā pirkuma līgums
11 Komerciālās komisijas līgums
12 Ekspedīcijas līgums
13 Komerciālā glabājuma līgums
14 Līzinga līgums
15 Faktoringa līgums
16 Franšīzes līgums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts mājas darbs. Mājas darbā ir jāizmanto tiesiski normatīvie akts, kas regulē konkrēto uzņēmuma darbības sfēru.Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no:
sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi, vismaz uz 7 ballēm 50 punkti
izstrādāts un aizstāvēts mājas darba, 10 punkti
lekciju un seminārnodarbību apmeklējums 10 punkti
ieskaites darbs 30 punkti
Kopā` 100 punkti
10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Komerclikums, . LR likums Latvijas Vēstnesis, Nr.158/160. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daļa Rīga: A. Strupiša juridiskais birojs, 2003. 303 lpp.
3. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.
4. Likums „Par valsts ieņēmumu dienestu” LR likums " Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2005, 14.nr. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=59902

Papildliteratūra

1. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga : [Valsts kanceleja], 2002. 116 lpp Nav LLU FB. Ir ALEPH Kopkatalogā. http://ec.europa.eu/translation/latvian/guidelines/documents/legal_manual_lv.pdf
2. Lukašina O., Galkina V. Uzņēmējdarbības tiesības. Rīga: BKI, 2005. 101 lpp.
3. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 99 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss (B daļa) MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmām „Kokapstrāde” un „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studijām.