Kursa kods Ekon4005

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība I

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

author vieslekt.

Astra Asejeva

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par uzņēmējdarbības būtību, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, inovatīvo uzņēmējdarbību, uzņēmuma finansēšanas avotiem. Izprot riska nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un plānošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par uzņēmējdarbības teorētiskajām nostādnēm un uzņēmējdarbības problēmu inovatīviem risinājumiem. Prasmes - iegūst uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamās prasmes. Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai novērtētu uzņēmuma darbību un attīstību kavējošos faktorus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni un saturs. Uzņēmējdarbības sfēras, veidi un funkcijas
2 Uzņēmējdarbības vide un tās raksturojums
3 Komercdarbības formas un to izvēli raksturojošie faktori
4 Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmumu dibināšana
5 Riska faktors uzņēmējdarbībā
6 Uzņēmuma dzīves cikls
7 Uzņēmumu reorganizācijas process
8 Uzņēmuma likvidācija.
9 Inovāciju uzņēmējdarbība
10 Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība
11 Uzņēmējdarbības plānošana
12 Uzņēmuma finansēšanas avoti
13 LR nodokļu un nodevu sistēma
14 Investīcijas un to tautsaimnieciskā nozīme
15 Darba samaksas pamatformas un darba samaksas organizācija
16 Uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam ir jāizpilda praktiskie darbie un patstāvīgais darbs un jāiesniedz novērtēšanai, jāuzraksta kontroldarbi un jānokārto ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp.
2. Leonoviča I. Uzņēmējdarbība un investīcijas. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2005. 118 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. 2.izd. Rīga: KFI Biznesa Komplekss, 2006. 138 lpp.
4. Uzņēmējdarbības lauku ilgtspējīgā attīstībā. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.

Papildliteratūra

1. Ābeltiņa A. Inovācija – XXl gadsimta fenomens. Rīga: Turība biznesa augstskola, 2008. 152 lpp.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: SIA J.Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ekonomists Rīga: Mamuts, 2005 -. ISSN 1025-8922.
2. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
3. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Kurss iekļauts obligātajā daļā Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmās: "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Mašīnu projektēšana un ražošana" un "Lietišķā enerģētika".