Kursa kods Ekon3122

Kredītpunkti 2

Grāmatvedība un finanses

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Anita Kreicberga

Mg. sc. soc.

author viesdoc.

Anastasija Svarinska

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon4005, Uzņēmējdarbība I

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti gūst izpratni par grāmatvedības un kredīta lomu un vietu uzņēmumā. Izzina un apgūst grāmatvedības nozīmi, uzdevumus, prasības, tās priekšmetu un metodi. Iegūst iemaņas grāmatvedības metodes paņēmienu pielietošanai praktiskajā darbā. Studiju kurss iepazīstina ar banku sistēmu, uzbūvi, regulēšanas mehānismiem, likumdošanas bāzi un uzraudzību Latvijā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par divkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmas būtību un vispārpieņemtajiem grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem; par kredītu teorētiskajiem, likumiskajiem aspektiem;
• prasmes – apgūt uzņēmuma saimniecisko līdzekļu, finansēšanas avotu, saimniecisko procesu un to finansiālā rezultāta uzskaiti, izprast grāmatvedības metodes paņēmienus un to praktisku palietojumu; prast orientēties kredītu rekomendējošā likumdošanā;
• kompetence – patstāvīgi orientēties saimniecisko darījumu atspoguļošanai divkāršā ieraksta sistēmā un nodokļu likumdošanas piemērošanā; patstāvīgi spriest un vērtēt procesus kreditēšanas jomā

Kursa saturs(kalendārs)

1 Grāmatvedību regulējošie likumi un to pamatprasības. Likums par grāmatvedību
2 Uzņēmuma līdzekļu un to avotu raksturojums
3 Grāmatvedības bilances sagatavošana. Izmaiņas bilancē saimniecisko operāciju rezultātā
4 Grāmatvedības kontu uzbūve un ierakstu saturs
5 Divkāršais ieraksts, kontu korespondence un kontu plāns
6 1. kontroldarbs. Saimniecisko līdzekļu un finansēšanas avotu klasifikācija, grāmatvedības bilance, grāmatvedības konti
7 Darba samaksas un ar to saistīto nodokļu aprēķināšana un uzskaite
8 Naudas līdzekļu uzskaite un uzskaites dokumentācija
9 Prasību un saistību uzskaite. PVN aprēķināšana un uzskaite
10 Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana
11 2. kontroldarbs. Darba samaksas, naudas, pamatlīdzekļu un nodokļu uzskaite
12 Finanšu pārskata sagatavošana. UIN aprēķināšana
13 Kredītpolitikas analīze
14 Finanšu pakalpojumi kredītiestādēs
15 Kredītiestāžu uzraudzība un likumdošana
16 3.kontroldarbs.Kredītu saņemšanas procesa etapi, noformēšanas nosacījumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaites atzīmi veido 3 kontroldarbu vidējais novērtējums (ballēs), praktisko darbu kvalitātes un piedalīšanās nodarbībās novērtējums..

Pamatliteratūra

1. Bojarenko J., Tjurina A. Finanšu grāmatvedības praktikums. Rīga: GFK, 2015. 383 lpp.
2. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: SIA „ Lietišķās informācijas dienests”, 2014. 191 lpp.
3. Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU izdevniecība, 2011. 392 lpp.
4. Finanšu grāmatvedība: mācību grāmata. R.Grigorjeva, A.Jesemčika, I.Leibus, A.Svarinska. Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2009. 252 lpp.

Papildliteratūra

1. Grāmatvedības pamati: mācību grāmata. R.Grigorjeva, A.Jesemčika, I.Leibus, A.Svarinska. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2009. 100 lpp.
2. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2010. 570 lpp.
3. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2014. 207 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
2. Par grāmatvedību: LR likums 1992.g.14.oktobrī. www.likumi.lv Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 17.12.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=66460
3. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. MK noteikumi Nr.585 [tiešsaiste]. Pieņemti 21.10.2003.Stājas spēkā 30.10.2003. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=80418.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa), profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecības enerģētika”.