Kursa kods Ekon3118

Kredītpunkti 4

Vērtību ķēdes ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Zane Vītoliņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2100, Bioekonomika I

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon3095, Bioekonomika II

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par vērtību ķēdes ekonomiku gan globālā, gan Latvijas tirgus kontekstā. Studiju kursā iekļauti tādi vērtību ķēdes izpētes jautājumi kā – vērtību ķēdes pamatelementi un veidi, plānošanas un analīzes metodes pievienotās vērtības paaugstināšanai, vērtību ķēdes nozīme uzņēmējdarbībā un ilgtspējīgs patēriņš, vērtību ķēdes teritoriālā un telpiskā dimensija, kā arī aktuālākie starptautiskie procesi un to ietekme. Studiju kursa ietvaros tiek analizēti dažādu Latvijas lauksaimniecības sektoru vērtības ķēžu piemēri.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
• Zināšanas par vērtību ķēdes pamatelementiem un vērtību ķēdes lomu globalizācijas un ilgtspējīgas attīstības apstākļos. Kontroldarbs, eksāmens.
• Pārzina vērtību ķēdes analīzes metodes, dimensijas un ietekmējošos faktorus. Kontroldarbs, eksāmens.
• Zināšanas par vērtību ķēdes specifiku bioekonomikas jomās Latvijā. Kontroldarbs, patstāvīgais darbs.
PRASMES:
• Prasmes noteikt vērtību ķēdes elementus un to savstarpējās saiknes. Kontroldarbs, patstāvīgais darbs.
• Spēj identificēt un raksturot preču un pakalpojumu plūsmas noteiktām vērtību ķēdēm. Patstāvīgais darbs.
• Prot analizēt vērtību ķēdes un meklēt priekšlikumus pievienotās vērtības paaugstināšanai. Patstāvīgais darbs.
• Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs.
• Prot atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus. Patstāvīgais darbs.
KOMPETENCE
• Izprast dažādu iesaistīto pušu lomu un atbildību, kā arī makroekonomisko faktoru (nacionāla un globāla līmeņa sociālekonomiskie, politiskie, tehnoloģiskie u.c.) ietekmi uz produktu vērtības radīšanas procesu. Patstāvīgais darbs, kontroldarbi, eksāmens
• Pieņemt pārdomātus un argumentētus lēmumus, kā arī izvērtēt to īstenošanai nepieciešamos resursus, procesus un sekas, lai optimizētu vērtību ķēdē iesaistīto dalībnieku ieguvumus. Patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju saraksts: (32 stundas)
1. Vērtību ķēdes ekonomikas būtība un saturs (2 stundas).
2. Vērtību ķēdes veidi un elementi (2 stundas).
3. Vērtību ķēde un globalizācija (2 stundas).
4. Vērtību ķēde uzņēmējdarbībā (2 stundas).
5. Vērtību ķēdes un mārketings (2 stundas).
6. Vērtību ķēdes telpiskā un teritoriālā dimensija (2 stundas).
7. Pilsētu un lauku nozīme vērtību ķēdē (2 stundas).
8. Datu ieguve un apstrāde vērtību ķēdes attēlošanai un analīzei.
9. Vērtību ķēdes analīze: M. Portera modelis (2 stundas).
10. Vērtību ķēdes analīze: 5-soļu modelis (2 stundas).
11. Vērtības ķēdes efektivitātes paaugstināšana (2 stundas).
12. Vērtību ķēdes specifika lauksaimniecībā (2 stundas).
13. Pievienotās vērtības veidošanās Latvijas lauksaimniecībā salīdzinājumā ar ES valstīm (2 stundas).
14. Pievienotās vērtības veidošanās lopkopības (piens, mājlopi) un graudkopības (graudi, rapsis) sektoros (2 stundas).
15. Vērtību ķēdes pārtikas sektorā (2 stundas).
16. Pievienotās vērtības veidošanās mežsaimniecībā un tūrismā (2 stundas).
Praktisko darbu saraksts: (32 stundas)
1. Vērtību ķēdes ekonomikas pamatjēdzieni un to lietojums (1 stunda).
2. Vērtību ķēdes pamatelementu piemēri dažādās nozarēs (1 stunda).
3. Vērtību ķēdes un piegādes ķēdes savstarpējā salīdzināšana un raksturošana (1 stunda).
4. Vērtību ķēdes iesaistīto dalībnieku identificēšana, savstarpējās mijiedarbības raksturošana noteiktam produktam (2 stundas).
5. Vērtību ķēdes posmu un elementu savstarpējā mijiedarbības raksturošana noteiktam produktam (2 stundas).
6. Kontroldarbs (1 stunda).
7. Ilgtspējīga patēriņa jēdziens un lietojums (1 stunda).
8. Globālās patēriņa ķēdes – piemēru analīze (2 stundas).
9. Vērtību ķēdes teritoriālie (lokālie un globālie) ierobežojumi (1 stunda).
10. Preču un pakalpojumu pārrobežu kustība – Latvijā ražoto produktu veiksmes stāsti (2 stundas).
11. Produktu koncentrācija un pieejamība pilsētās un laukos – Latvijas situācijas analīze (1 stunda).
12. Uzņēmuma vietas un lomas analīze kopējā vērtību ķēdē dažādās tautsaimniecības nozarēs (1 stunda).
13. Ekonomisko rādītāju analīze vērtību ķēdes raksturošanai (2 stundas).
14. Vērtības ķēdes izveides elektroniskie instrumenti.
15. Iespējas un priekšlikumi vērtības paaugstināšanai konkrētam produktam noteiktā vērtību ķēdes posmā (2 stundas).
16. Kontroldarbs (1 stunda).
17. Vērtību ķēdes analīze un specifika lopkopības sektoros – piena lopkopība, ganāmo mājlopu lopkopība (1 stunda).
18. Vērtību ķēdes analīze augkopības sektoros – graudu, rapša ražošana (1 stunda).
19. Vērtību ķēdes analīze pārtikas ražošanā un mājražošanā (1 stunda).
20. Situācijas analīze vērtības radīšanā meža nozarē – mežsaimniecībā un kokapstrādē (1 stunda).
21. Situācijas analīze vērtības radīšanā tūrismā, tai skaitā lauku tūrismā (1 stunda).
22. Situācijas analīze vērtības radīšanā enerģijas ražošanā (1 stunda).
23. Kontroldarbs (1 stunda).

24. Studentu praktisko darbu prezentācijas (2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. 3 kontroldarbi
2. Patstāvīgais darbs

3. Eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs - Lauksaimniecības sektora produkta vērtību ķēdes izveide un analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1. 3 kontroldarbi – 45%
2. Patstāvīgais darbs -15%

3. Eksāmens - 40%

Pamatliteratūra

1. McGuffog T. (2016) Building Effective Value Chains: Value and Its Management. Croydon: Kogan Page Limited, 230 p.
2. Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development: lobal value chaindevelopment report (2017). Foreword by Michael Spence; World Bank Group, DE-JETRO, OECD, UIBE, World Trade Organization. Washington, DC, USA:World Bank Group.189 lpp
3. Kaplinsky R., Morris M. (2003) A Handbook for Value Chain Research. International Development Research Center, 113.p.

4. Baldwin, C., Clark, K., Magretta, J. and Dyer, J., (2000). Harvard Business Review on Managing the Value Chain, Harvard Business School Press, 283 p.

Papildliteratūra

1. Popescu, M, Dascălu, A. (2011) Value chain analysis in quality management context. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series V : Economic Sciences, 01 January 2011, Vol.4(2), pp.121-128
2. Tunkele S., Mārciņš J. (2010) Value added chain assessment of forest industry in Latvia. Trends in Agricultural Engineering 2010 : 4th International conference : collection of abstracts, Prague, Czech Republic, 7 – 10 September 2010 / Czech University of Life Sciences Prague. Faculty of Engineering. Prague, 2010. 143.lpp.
3. The Cambridge Natural Capital Programme (2011) Building resilient value chains. Cambridge Programme for Sustainability Leadership, 14.p.

4. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005) The Governance of Global Value Chains, In: Review of International Political Economy, vol. 12, no.1 pp. 78–104.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Consumer Goods Forum, Future Value Chain 2020. Pieejams: www.futurevaluechain.com
2. CSR Europe, Managing Sustainable Supply Chains. Pieejams: www.csr-supplychain.org
3. European Commission- Joint Research Centre, Institute for the Environment and Sustainability, Life Cycle Thinking and Assessment. Pieejams: http://lct.jrc.ec.europa.eu

4. Government of South Australia, PIRSA Value Chains, Value Chain Toolkit. Pieejams: www.pir.sa.gov.au/valuechains/ value_chain_toolkit

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika” .