Kursa kods Ekon3116

Kredītpunkti 4

Uzņēmuma finanšu vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Evita Apsīte

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2079, Vienkāršā grāmatvedība

Ekon2081, Finanses un kredīts

Ekon3111, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar finanšu vadīšanu uzņēmumā. Tiek apskatīta finanšu vadības uzbūve, funkcijas, mērķi un finanšu vadītāja darbība. Studiju kurss sniedz zināšanas par galvenajām finanšu vadības funkcijām. Padziļināti tiek pētīta finanšu plānošana, uzņēmuma finanšu resursu izvēle, naudas kustības vadīšana, kapitāla vadīšana un investīciju vadīšana. Studenti darbojas ar finanšu analīzi, pievēršot uzmanību analīzes datu izmantošanai finanšu vadītāja darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par finanšu vadības mērķi, uzdevumiem, funkcijām un darbību uzņēmumā.
• Prasmes – plānot, novērtēt un pilnveidot uzņēmuma darbību, izmantojot dažādus finanšu vadības darbības virzienus. Noteikt uzņēmuma vērtību, noteikt kapitāla struktūru un to ietekmējošos faktorus, noteikt debitoru parādu un saistību apmaksas veidus un termiņus un to ietekmi uz naudas plūsmas plānošanu, sastādīt kredītu atmaksas grafikus un izmantot investīciju novērtēšanas metodes.
• Kompetence – tiek iegūta izpratne par finanšu vadības darbību un iekļaušanos uzņēmuma organizatoriskajā struktūrā, lai realizētu uzņēmuma mērķus un paaugstinātu uzņēmuma vērtību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārējā finanšu teorija. Svarīgākie finanšu termini.
2 Finanšu vadība.
3 Uzņēmuma vērtība.
4 Finanšu tirgus, finanšu instrumenti.
5 1.kontroldarbs.
6 Finanšu analīze.
7 Finanšu plānošana. Funkcionālie un finanšu budžeti, to sastādīšana.
8 Naudas plūsmas plāns. 2.kontroldarbs.
9 Uzņēmuma finansēšana.
10 Alternatīvie finansēšanas avoti.
11 Kapitāla vadīšana. Kapitāla struktūras veidošana. Kapitāla avoti, to cena
12 Aktīvu vadīšana.
13 3.kontroldarbs
14 Kreditēšana. Kredītu atmaksas grafiku sastādīšana.
15 Investīcijas. Investīciju projektu novērtēšanas metodes:
16 Uzņēmuma norēķinu formas. 4.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens rakstiskā veidā, kas sastāv no teorētiskiem jautājumiem, testa jautājumiem un uzdevumu risināšanas. Kopīgais eksāmenā iegūstamais punktu skaits 50 punkti, kas veido 10 balles (5 punkti = 1 balle). Lai kārtotu eksāmenu, jābūt izpildītiem praktiskiem darbiem un iesniegtiem patstāvīgiem darbiem. Pilna laika studentiem studiju kursā iespējams iegūt akumulējošo vērtējumu kas sastāv no 50 punktiem, ko veido 4 tematiskie kontroldarbi (katrs 10 punkti) un patstāvīgā darba prezentācija (10 punkti). Studenti, kas neiegūst akumulējošo vērtējumu, kārto rakstisko eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Finanšu vadības rokasgrāmata. V. Jerošenko ... [u.c.]. Rīga : Dienas Bizness, 2004.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266 lpp.
3. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348.lpp.
4. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 287 lpp.

Papildliteratūra

1. Сатклифф М., Доннеллан М. Еффективная финансовая деятельность. Москва: Вершина, 2009. 494 с.
2. Bittlestone R. Financial management for business :cracking the hidden code. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010. 201 p.
3. Бланк И. А. Управление активами. Киев: Ника – Центр, Эльга, 2002. 720 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-2505
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005, ISSN 1407-2041
3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709

Piezīmes

ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība” nozares profesionālās specializācijas kurss.