Kursa kods Ekon3115

Kredītpunkti 2

Tirgvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Kursa anotācija

Tirgvedība ir studiju kurss, kas iepazīstina studentus ar tirgus darbības principiem un prasībām tā dalībniekiem. Apgūstot šo kursu, studenti varēs izprast tirgus darbības sistēmu, tās elementus, iekšējos un ārējos faktorus, pratīs veikt konkurences izpēti un noteikt produkcijas noieta iespējas. Studenti padziļināti izzinās mārketinga elementu kompleksu: produkts vai pakalpojums, sadale un izplatīšana, virzīšana tirgū un cenu veidošana, iepazīs mārketinga komunikācijas līdzekļus un izpratīs to pielietošanas iespējas. Kursa noslēgumā studenti pratīs izvēlēties piemērotāko marketinga stratēģiju uzņēmuma mērķu sasniegšanai, kā arī izveidot ilgtspējīgu marketinga vadības sistēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Izprot tirgus darbības principus un likumsakarības, pieprasījuma un piedāvājuma būtību tirgū dažādos tirgus konkurences apstākļos.
Izpratne par tirgvedības funkcijām uzņēmumā, to nodrošināšanu, ar tām saistīto problēmjautājumu risināšanu. Zināšanas par mārketinga analīzes metodēm, to izmantošanas specifiku un iespējām.
Prasmes. Prot analizēt mārketinga mix elementu komplekss un tā vadības sistēmu.
Prot praktiski un mērķorientēti apkopot informāciju un pielietot mārketinga analīzes metodes konkrētu tirgvedības problēmu izvērtēšanai.
Kompetences. Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski pielietojot mārketinga analīzes metodes, spēj patstāvīgi un kritiski izanalizēt produkta tirgus potenciālu un izvērtēt uzņēmuma mārketinga funkciju nodrošinājumu, piedāvājot konkrētus risinājumus tā konkurētspējas veicināšanai.
Vērtēšana. Diskusija nodarbībā. Kontroldarbs pēc teorētiskās literatūras izzināšanas. Patstāvīgais darbs ar aprēķiniem. Praktisks individuālais darbs – gadījuma izpēte (case-study). Praktiskais grupu darbs . Pētījuma rezultātu prezentācijas izstrāde un prezentēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mārketinga būtība, mērķi un funkcijas
2 Mārketinga darbības koncepciju attīstība un izvērtējums.
3 Tirgus veidi. Pieprasījuma stāvokļa tirgū variācijas un tam pakārtotie mārketinga veidi.
4 Mārketinga iekšējās un ārējā vides faktori. Mārketinga vides analīze.
5 Produktu klasifikācija. Uzņēmuma produktu portfolio analīze.
6 Tirgus segmentēšana, mērķa tirgus noteikšana.
7 Produkta pozicionēšanas un zīmolvedības stratēģijas.
8 Sadales kanālu dalībnieki un to funkcijas.
9 Cenu noteikšanas pieejas. Cenu politikas stratēģijas izstrāde.
10 Konkurences būtība, formas, analīzes metodes. Konkurētspējas priekšrocību noteikšana.
11 Mārketinga pasākumu komplekss - 4P un 7P modelis.
12 Mārketinga audits un stratēģiskā plānošana.
13 Patērētāju uzvedība tirgū.
14 Tirgus informācija un mārketinga pētījumi.
15 Mārketinga komunikācijas komplekss.
16 Mārketinga plāns un tā sastādīšanas pamatprincipi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa apguves laikā studentu zināšanu pārbaude tiek veikta ar patstāvīgo mājas darbu un kontroldarbu palīdzību. Kontroldarbu un patstāvīgo darbu vērtējums tiek ņemts vērā vērtējot studenta apgūtās zināšanas kursa noslēgumā. Kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
3. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management, 14th ed., Pearson Education, 2012. 812p. E-grāmata, pieejama: http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf

Papildliteratūra

1. Baran, Roger J. Customer Relationship Management : the foundation of contemporary marketing strategy, 2nd edition. New York ; London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017, 499p.
2. Mārketinga pamatnostādnes. Kšištofs Jončiks u.c.; red. Karīna Šteina-Bahingere. Ozolnieki, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2013, 48 lpp.
3. Rožukalne A. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2011.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
3. iBizness, Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2256-0882

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmā ”Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.