Kursa kods Ekon3114

Kredītpunkti 4

Ekonomiskie pētījumi

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaEkonomikas teorija64323220/03/2013Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Eglīte

Ekonomikas doktors

author asoc. prof.

Dina Popluga

Ekonomikas doktors agrārajā ekonomikā

Papildliteratūra

1. Hofmann A.H. Scientific writing and communication: papers, proposals and presentations. New York, Oxford: Oxford University Press, 2010. 682 p.
2. Fisher C.M. Researching and writing a dissertation: an essential guide for business students. 3rd ed. Harlow, England, New York: Financial Times/Prentice Hall, 2010. 436 p.
3. Jaunzems A. Mikroekonomika: teorija un analīze. Ventspils: Ventspils augstskola, 2013. 899 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā zinātne. Populārzinātnisks preses izdevums. Rīga: SIA Izdevniecība "Dienas žurnāli" / AS "Diena". ISSN 1651 - 256x.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligātais kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar ekonomisko domu no senatnes līdz mūsdienām. Tajā apskata tradīcijas, idejas, prioritātes, izklāsta mājsaimniecības vadības māku, izskaidro zinātnes principus ekonomikas teoriju sistēmā. Atspoguļo dažādu uzskatu saskarsmi, izvērtē pārmaiņas un attīstības tendences. Studenti iegūst iemaņas turpmākiem pētījumiem. Programma atspoguļo zinātniski metodoloģisko jautājumu pamatus, kas saistīti ar zinātni kā sistēmu, tās attīstības avotiem un likumsakarībām, zinātņu klasifikāciju, teorijas un pieredzes savstarpējo neaizstājamību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par ekonomikas teorijas vēsturi un mūsdienu virzieniem. Veidota izpratne par ekonomiskās domas avotiem un izziņas metodēm. Zināšanas par ekonomikas pētījumu metodoloģiju un metodēm un to pielietojumu aktuālos zinātniskos pētījumos. Kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem, fundamentāliem un pielietojamiem pētījumiem ekonomikā.
• Prasmes: spēj risināt problēmas ekonomikas zinātnes nozarē. Prot novērtēt ekonomisko apstākļu atšķirības dažādos vēstures periodos. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, interpretēt datu apstrādes rezultātus; formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus.
• Kompetence: izpratne par galvenajiem faktoriem un konkrētiem risinājumiem kā efektīvāk izmantot pieejamos resursus sabiedrības mērķu īstenošanā. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību par pētījumu gaitu un rezultātiem.

Kursa plāns

1 Zinātnes būtība un ekonomiskā teorija
2 Seno laiku un viduslaiku ekonomiskā doma
3 Merkantīlisms un fiziokrātu ekonomiskā sistēma
4 Klasiskās politiskās ekonomijas sistēma
5 Daudzfaktoru un marginālisma ekonomiskā koncepcija
6 Efektīvā pieprasījuma un efektīvā piedāvājuma koncepcijas
7 Ekonomiskās statikas un ekonomiskās dinamikas koncepcijas
8 Sociālās tirgus saimniecības un labklājības koncepcijas, ekonomiskā doma Latvijā
9 Zinātņu klasifikācija, zinātnes metodoloģijas pamatprincipi
10 Zinātniski pētnieciskā darba programma
11 Zinātniskās pētniecības metodoloģijas pamati, pētījumu metodes, to pielietojums
12 Vispārzinātniskās metodes
13 Datu ieguves un pētījumu rezultātu apstrādes metodes
14 Pētnieciskā darba rezultāti, secinājumi, prezentācija
15 Zinātnes jaunā kvalitāte mūsdienās, parapsiholoģija – zinātne vai atziņu kopums
16 Modeļi. Modelēšana kā izziņas metode. Zinātnes ekonomiskie un sociālie aspekti

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- jāapmeklē vismaz 85% nodarbību;
- jāprezentē sava semināra nodarbība noteiktajā termiņā;
- jāizpilda mājas darbi e-studijās noteiktajā termiņā;
- jāuzraksta semestra laikā 4 teorētiskie kontroldarbi, kuru sekmīgs vērtējums ļauj kārtot rakstisku eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Mārtinsone K. (sast.). Rīga: RAKA, 2011. 284 lpp.
3. Krilovs L. Ekonomiskās domas retrospekcija. Zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 220 lpp.
4. Creswell J.W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th ed. Boston: Pearson. 2012. 650 p.