Kursa kods Ekon3113

Kredītpunkti 4

Finanses un nodokļi

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaFinanses un kredīts64323220/03/2013Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Evita Apsīte

ekonomikas maģistrs

author lekt.

Baiba Mistre

ekonomikas maģistrs

author vieslekt.

Anita Kreicberga

Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā

Papildliteratūra

1. Džondžua M. Parādu atgūšana: kredītu pārvaldības tehnoloģija un psiholoģija. Rīga: SIABiznesa augstskola Turība, 2007.167 lpp.
2. Praude V. Finanšu instrumenti. I: Ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: SIA Burtene, 2009.446 lpp.
3. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.118 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998, ISSN 1407-2505
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005, ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obligātais kurss (A daļa) EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Ekonomika".

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar finanšu, budžeta, nodokļu un banku sistēmām, to uzbūvi, regulēšanas mehānismiem, likumdošanas bāzi un uzraudzību. Studenti apgūst nodokļu un nodevu būtību un aprēķināšanas kārtību. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūtas iemaņas nodokļu aprēķināšanā un deklarāciju sastādīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par finanšu un nodokļu teorētiskiem, likumdošanas aspektiem, valsts finanšu sistēmas darbības principiem, izpratne par nodokļu būtību, to ietekmi uz uzņēmējdarbībuun nodokļu aprēķināšanas kārtību.
• Prasmes – spēja analītiski vērtēt valstī notiekošos finanšu procesus. Izprast un diskutēt par valsts budžeta izstrādi un banku sistēmu. Prast orientēties Latvijas Republikas nodokļu un nodevu likumdošanā, aprēķināt nodokļus un sastādīt deklarācijas.
• Kompetence – patstāvīgi spriest, vērtēt un formulēt valstī notiekošos finanšu procesus esošajā ekonomiskajā situācijā. Tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes nodokļu aprēķināšanā un deklarāciju aizpildīšanā.

Kursa plāns

1 LR finanšu sistēma, tās struktūra, loma, funkcijas. Finanšu pārvalde. Finanšu tirgus
2 Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzība. Starptautiskās finanšu institūcijas
3 LR budžeta būtība, funkcijas. Budžeta veidošanas principi. Valsts budžeta sastādīšana, apstiprināšana
4 Budžeta deficīts, tā regulēšanas metodes. Valsts iekšējais un ārējais parāds, tā regulēšana, kontrole
5 1. kontroldarbs. Nodokļu būtība, nepieciešamība, pamatprincipi, elementi. Nodokļu politika
6 LR nodokļu sistēma. Nodokļu administrēšana
7 Banku sistēma LR, vēsturiskā attīstība. Latvijas Banka
8 Banku sistēmas uzraudzība. FKTK. Kredītpolitika. Eiropas Centrālā banka. 2. kontroldarbs
9 Likums „Par nodokļiem un nodevām”. Algas nodoklis
10 Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšana
11 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un ienākumu deklarēšana
12 Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšana. Mikrouzņēmuma nodokļa aprēķināšana. 3. kontroldarbs
13 Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšana
14 Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana. Dabas resursu nodokļa aprēķināšana
15 Pārējie nodokļi un nodevas
16 Grupu darbs – nodokļu aktualitātes. 4. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilna laika apmācības studentiem eksāmena vērtējums veidojas no 4 kontroldarbu vērtējuma un izstrādāta un tematiskajā seminārā prezentēta referāta. Studiju kursā iegūstamais maksimālais punktu skaits 50 punkti (iegūstot 50 punktus, vērtējums 10 balles). 1. kontroldarbs – 10 punkti; 2. kontroldarbs – 10 punkti; 3. kontroldarbs – 10 punkti; 4. kontroldarbs – 10 punkti. Referāts – 10 punkti. Studiju kursā iespējams iegūt akumulējošo vērtējumu, ja visos kritērijos ir iegūts ieskaitīts vērtējums. Studenti, kas nav ieguvuši semestra laikā akumulējošo vērtējumu, kārto eksāmenu, kas sastāv no rakstiskā eksāmena (40 punkti) un referāta (10 punkti). Rakstiskais eksāmens sastāv no testa, atklātiem jautājumiem un uzdevumiem. Nepilna laika apmācības studentiem – eksāmens rakstiskā veidā. Eksāmens sastāv no testa, atklātiem jautājumiem un uzdevumiem.

Pamatliteratūra

1. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga: SIABiznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.
2. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses. Rīga: LUAkadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Medne A. Nodokļi Latvijā. Rīga: SIABiznesa augstskola Turība, 2012. 118 lpp.