Kursa kods Ekon3111

Kredītpunkti 4

Finanšu grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā64

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aino Soopa

Mg. oec.

author viesdoc.

Anastasija Svarinska

Mg. oec.

Aizstātais kurss

Ekon3069 [GEKO3069] Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Lai apzinātu uzņēmuma līdzekļu stāvokli, iespējami objektīvi izvērtētu uzņēmējdarbības efektivitāti un nodrošinātu tās vadīšanu, nepieciešama zinātniski pamatota un praktiski racionāla ekonomisko rādītāju sistēma - finanšu grāmatvedība. Studiju mērķis ir apgūt grāmatvedības priekšmetu un metodes paņēmienus, to praktisku pielietojumu, finanšu grāmatvedības organizāciju un metodoloģiju un iegūt iemaņas grāmatvedības informācijas izmantošanā ekonomiskās analīzes, kontroles, plānošanas un procesu vadīšanas darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - par grāmatvedības būtību un uzdevumiem, par saimniecisko līdzekļu un avotu klasifikācijas saistību ar grāmatvedības bilanci, kontiem un divkāršo ierakstu, dokumentāciju;
• prasmes – iegūt izpratni par grāmatvedības sistēmu. Sagatavot biežāk lietotos grāmatvedības uzskaites dokumentus, iegūt iemaņas finanšu pārskatu sastādīšanā;
• kompetence – spēj grāmatvedības datus izmantot uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanai, kontrolei, komercdarbības plānošanai un ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai.

Kursa plāns

1 Grāmatvedību reglamentējošie likumi, to prasības
2 Saimniecisko līdzekļu un finansēšanas avotu klasifikācija
3 Grāmatvedības bilance un bilances posteņu izmaiņas
4 Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts. Kontu plāns
5 Darba samaksas aprēķināšana un ar norēķiniem par darba samaksu saistīto operāciju dokumentācija un uzskaites reģistri
6 Naudas līdzekļu uzskaite, uzskaites dokumenti un reģistri. Inventarizācijas dokumentācija
7 Pirkto krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes. Uzskaites dokumenti un reģistri
8 Pašražoto krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes. Uzskaites dokumenti un reģistri
9 Norēķinu ar norēķinu personām uzskaite.Uzskaites dokumenti un reģistri
10 Norēķinu ar pircējiem un pasūtītājiem uzskaite. Norēķini ar citiem debitoriem. Uzskaites dokumenti un reģistri
11 Norēķinu ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem uzskaite. Norēķini ar citiem kreditoriem.Uzskaites dokumenti un reģistri
12 Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, uzskaites dokumenti un reģistri
13 Pašu kapitāla uzskaite
14 Ieņēmumu un izmaksu uzskaite
15 Nodokļu un nodevu uzskaite grāmatvedībā
16 Finanšu pārskata sastādīšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi. Kontroldarbu tēmas: 1) Līdzekļu un avotu klasifikācija, grāmatvedības bilance, konti un divkāršais ieraksts. 2) Darba samaksas, naudas līdzekļu un debitoru uzskaite. 3) Ilgtermiņa ieguldījumu un pašu kapitāla uzskaite. 4) Finanšu pārskata sastādīšana. Eksāmena vērtējums ietver arī zināšanu, patstāvīgo, praktisko un mājas darbu vērtējumu semestra laikā. Eksāmena galīgā atzīme - visu novērtēšanas veidu vidējā balle.

Pamatliteratūra

1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 267 lpp.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 252 lpp.
3. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2009. 100 lpp.
4. Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati: Mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.

Papildliteratūra

1. Apsīte I. Pamatlīdzekļu uzskaite komercuzņēmumos. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2010. 266 lpp.
2. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
3. Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2009/2010. Rīga: LZRAIC, 2010. 119 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
2. Žurnāls Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: Izdevniecības centrs Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss Ekonomikas fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”