Kursa kods Ekon3110

Kredītpunkti 2

Starptautiskā komunikācija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareSociālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums18.05.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vineta Tetere

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīst komunikāciju definīciju, funkcijas un veidus, mācās izvēlēties pareizo komunikācijas metodi un uzturēt sakarus ar cilvēkiem, uzņēmumiem un institūcijām starptautiskā līmenī, lai veidotu ilgtspējīgu starptautisku sadarbību gan Eiropas Savienības valstīs, gan visā pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par komunikācijas būtību, struktūru, metodēm un veidiem, ko var izmantot komunikācijas procesā ar starptautiskiem sadarbības partneriem, kas ietekmē globālus ekonomikas procesus.
• Prasmes veidot ziņojumu partnerim uztveramā formā ņemot vērā iespējamās nacionālās atšķirības starp partneriem, izvērtēt dažāda veida komunikācijas situācijas internacionālā sabiedrībā.
• Kompetence – tiek iegūtas teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā veidot komunikācijas procesu starp dažādu mentalitāšu pārstāvjiem ņemot vērā savas spējas un partnera iespējamās kultūras atšķirības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Komunikācijas būtība, funkcijas un loma starptautisko attiecību veidošanā
2 Starppersonu komunikācija – šķēršļi un pilnveidošanas iespējas
3 Neverbālās komunikācijas izmantošanas daudzveidība ārvalstīs
4 Komunikācija kultūratšķirību kontekstā
5 Starpkultūru integrācija
6 Policentriskā un etnocentriskā attieksme pret imigrantiem
7 Reliģijas un etniskās identitātes vieta starpvalstu komunikācijas procesā
8 Attiecības ar grupu - individuālisms un kolektīvisms
9 Uzvedība nenoteiktās situācijās – zema un augsta tolerance
10 Sociālo lomu sadalījums – „vīrišķās” un „sievišķās” valstis
11 Uzstāšanās starptautiskas auditorijas priekšā
12 Darījuma sarunu procesa organizēšana globālā līmenī
13 Masu mediju loma starptautiskajā komunikācijā
14 Starptautisku pasākumu organizēšana
15 Attieksme pret laiku – deficītais vai neierobežotais resurss
16 Diplomātija kā starptautiskās komunikācijas realizācijas instruments

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtoti visi pārbaudījuma darbi (dalība biznesa sarunās, CV sastādīšana, informācijas apkopošana un prezentēšana), kas uzdoti semestra laikā. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Efektīva komunikācija. Tulkoj. no angļu val. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007., 184 lpp.
2. Ezera I. Lietišķā komunikācija I daļa. Rīga: Multineo, 2007.
3. Hofstede G., Cultures and Organizations, Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival, Croydon, Surrey, 2003.

Papildliteratūra

1. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
2. Ezera I., Graudiņa I., Dreiberga S., “Lietišķā komunikācija”, Kamene, 2000. 99 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Diena. Rīga : Diena, 1990- ISSN 1407-1290. Ir LLU FB
2. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalauru studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā Tiesību zinātnes pilna un nepilna laika studentiem 5. semestrī. Brīvās izvēles kurss pārējiem ESAF studentiem 6. semestrī.