Kursa kods Ekon3108

Kredītpunkti 4

Tirgzinība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums13.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

author prof.

Baiba Rivža

Dr. habil. oec.

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par tirgzinību nozīmi mūsdienu konkurences un globalizācijas apstākļos. Kursa laikā studenti apgūs zinības par pircējiem un viņu rīcību tirgū, motivāciju veikt pirkumu, par preci, tās īpašībām, cenu, kā arī par preču virzīšanu tirgū, metodēm, reklāmu un pārdošanas veicināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – spēj parādīt pamatzināšanas un likumsakarību izpratni par tirgu, par patērētāja uzvedību tirgū, tirgus segmentēšanu un mērķtirgu, kā arī praktiskā mārketinga (prece, cena, vieta, virzība) darbību tirgū.
• Prasmes – spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes tirgzinībās, veikt tirgus un patērētāju izpēti, formulēt un analītiski aprakstīt tirgus attīstības tendences, argumentēti diskutēt par praktiskā mārketinga (prece, cena, vieta, virzība) darbības stiprajām un vājajām vietām konkrētā tirgus segmentā. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt to uz profesionālu pilnveidi tirgzinību jomā.
• Kompetence – spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un kritiski analizēt informāciju par tirgus attīstības tendencēm, patērētājiem, preču un pakalpojumu cenām un preču virzību tirgū. Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas tirgus praktiskās darbības jautājumos. Izprot mārketinga un profesionālo ētiku.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tirgzinības būtība, mērķi un funkcijas un attīstības galvenās tendences.
2 Tirgus veidi. Patēriņa tirgu ietekmējošie faktori. Mārketinga koncepcijas.
3 Tirgus izpētes nozīme un veidi. Tirgus segmentācija pēc produkcijas parametriem.
4 Tirgzinības vide. Mikrovide un makrovide.
5 Konkurentu un pašu uzņēmuma izpēte.
6 Tirgus izpētes procesa īpatnību raksturojums vidējos un mazos uzņēmumos.
7 Patērētāju problēmu risināšana. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process un to ietekmējošie faktori.
8 Pircēju rīcības modelis patēriņa tirgū.
9 Patēriņa tirgus segmentācijas pazīmes un kritēriji.
10 Tirgus procesu plānošana, analīze un kontrole.Pārtikas preču uzglabāšanas noteikumi un termiņi.
11 Praktiskā mārketinga galvenie elementi.
12 Preču klasifikācija. Pārtikas preču klasifikācija un sortiments. Iesaiņojums un marķējums.
13 Cenas noteikšana un nozīme. Faktori, kas ietekmē cenas noteikšanu.
14 Sadale. Starpnieki. Sadales kanālu veidi un to izvēli ietekmējošie faktori.
15 Preces virzīšanas tirgū būtība un metožu salīdzinošs raksturojums. Reklāmas loma preču virzīšanā.
16 Reģionālais mārketings, tā īpatnības un problēmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa apguves laikā studentu zināšanu pārbaude tiek veikta ar kontroldarbu palīdzību. Kontroldarbos studentiem daļai no jautājumiem tiek sniegti iespējamie atbilžu varianti, bet daļai jautājumu studentam atbildes jāsniedz pašam rakstiskā formā. Kontroldarbu vērtējums tiek ņemts vērā vērtējot studenta apgūtās zināšanas kursa noslēgumā. Studiju kursa apguves procesā studenti veic patstāvīgu darbu par jauna produkta ieviešanas nepieciešamību un iespējām. Semināru gaitā patstāvīgais darbs jāprezentē. Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu, atbildot uz jautājumiem mutiski.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011, 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011, 348 lpp.
3. Armsa B. Vietējais mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 144 lpp.
4. Kotlers F. Mārketinga pamati. Biroja sērija. Rīga: Jumava, 2006, 648 lpp.

Papildliteratūra

1. Dombrava.E. Radošais mārketings. Rīga: BA Turība, 2008, 194 lpp.
2. Rivža B. Mentoringa kustības rokasgrāmata. Jelgava, 2007, 112 lpp. Pieejams arī http://files.llsa.webnode.com/200000088-3676838048/mentoringa_gr.pdf
3. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z. Rīga, Jumava, 2007, 205 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalauru studiju programmā "Ekonomika".