Kursa kods JurZ4108

Kredītpunkti 4

Tiesību zinātnes

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Ekon2122, Statistika

Ekon3114, Ekonomiskie pētījumi

JurZ2005, Tiesību pamati

JurZ4015, Darba tiesības

JurZ4027, Patērētāju tiesību aizsardzība

Kursa anotācija

Studiju projekta izstrāde veicina studiju kursu laikā iegūto teorētisko zināšanu integrēšanu praktisku pētījumu veikšanā par aktuālām tiesību zinātņu problēmām. Studiju projekts paredz jurisprudences pamatproblēmu analīzi tiesiskajā aspektā, izdarot patstāvīgus secinājumus un priekšlikumus par tiesību normu realizācijas problemātiku Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1) Teorētiskās zināšanas par tiesību zinātņu pamatjēdzieniem un to pielietošanu konkrētu jautājumu praktiskā pētījumā. Studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
2) Izprot un orientējas spēkā esošajos normatīvajos aktos par attiecīgo analizējamo juridisko problēmu. Studiju projekts
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Spēj definēt studiju projekta temata aktualitāti, mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās pētniecības metodes tā izstrādāšanā.
2) Spēj apstrādāt informāciju, analizēt to un sistematizēt studiju projekta izstrādei.
3) Prot izdarīt secinājumus, analizējot informāciju, spēj izstrādāt un formulēt priekšlikumus.
Prasmes tiek vērtētas: studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj patstāvīgi strukturēt studiju projekta izstrādes gaitu.
2) Spēj komunicēt ar uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, lai iegūtu datus un informāciju, kas nepieciešama studiju projekta izstrādei.
3) Spēj publiski aizstāvēt darba rezultātus, prezentēt izstrādātos priekšlikumus un pamatot personisko viedokli, kā arī atbildēt uz jautājumiem.
Prasmes tiek vērtētas: studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
KOMPETENCE
1) Izprot, spēj pielietot un izskaidrot iegūtās teorētiskās zināšanas normatīvo aktu analīzē, spēj vispusīgi raksturot un analizēt konkrēta uzņēmuma, organizācijas darbības regulējošos normatīvos aktus, interpretēt iegūtos rezultātus.
2) Spēj patstāvīgi pētīt problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo problēmu atrisināšanai ar mērķi pilnveidot normatīvos aktus un tiesisko vidi.
Kompetences tiek vērtētas: studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Tēmas izvēle ”Tiesību zinātnēs”, tās pamatojums, pētāmās problēmas definēšana.
2. Studiju projekta mērķa un uzdevumu noteikšana (pētāmā jautājuma formulēšana).
3. Darba struktūras izveide.
4. Pētījumu metožu izvēle.
5. Teorētiskais tēmas pamatojums.
6. Tēmas praktiskais pētījums.
7. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
8. Izmantotās literatūras saraksta izveide.
9. Pielikumu apkopošana.
10. Darba tehniskā noformēšana un iesniegšana.
11. Studiju projekta aizstāvēšana.

12. Studiju projekta novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izvēlēta atbilstoša tēma ”Tiesību zinātņu” aktualitātēm EKRA institūtā noteiktā laikā izstrādāts un iesniegts studiju projekts par izvēlēto tēmu. Darbs uzrakstīts un noformēts, atbilstoši ESAF fakultātē izstrādātajiem Metodiskajiem norādījumiem studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Studiju projekts, tajā ietvertais pētījums jāprezentē un jāaizstāv pie EKRA institūta nozīmētas mācībspēku komisijas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju projekts tiek izstrādāts patstāvīgi, konsultējoties ar EKRA institūtā nozīmēto studiju projekta vadītāju. Studiju projektā veicamie uzdevumi: tēmas izvēle; literatūras, tajā skaitā zinātniskās studijas; pētījums par izvēlēto tēmu; studiju projekta rakstīšana; prezentācijas veidošana; aizstāvēšana pie komisijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju projektu izlasa studiju projekta vadītājs, viņš sniedz atsauksmi par to komisijai. Studiju projektu, studiju projekta prezentāciju un aizstāvēšanu novērtē EKRA mācībspēku komisija, kurā parasti piedalās arī studiju projekta vadītājs. Studiju projekts tiek vērtēts 10 ballu skalā.

Pamatliteratūra

1. Balodis K. (2007) Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 384 lpp.
2. Bojārs J. (2004) Starptautiskās publikās tiesības I. Rīga: Zvaigzne ABC, 844 lpp.
3. Bojārs J. (2006) Starptautiskās publikās tiesības II. Rīga: Zvaigzne ABC, 754 lpp.
4. Bojārs J. (2007) Starptautiskās publikās tiesības III. Rīga: Zvaigzne ABC, 651 lpp.
5. Briede J. (2003) Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 176 lpp.
6. Civillikums: LR likums (2002) Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
7. Civilprocesa likums: LR likums (2004). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
8. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums: LR likums (2013). https://likumi.lv/doc.php?id=253442
9. Darba likums: LR likums (2016). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
10. Grūtups A., Kalniņš E. (2002) Civillikuma komentāri. Īpašums (927. – 1129.p.) Rīga: Tiesu namu aģentūra, 353 lpp.
11. Grūtups A., Kalniņš E. (2002) Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 353 lpp.
12. Kalniņš E. (2005) Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās, Rīga: TNA, 400 lpp.
13. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā (sast. V. Kozlinskis). Jelgava, 2005, 37 lpp.
14. Rozenfelds J. (2011) Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 224 lpp.
15. Stucka A. (2006) Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, 209 lpp.
16. Teice D. (2003) Darba likums un komentāri. Rīga: Mans īpašums, 96 lpp.
17. Torgāns K. (2014) Saistību tiesības. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 592 lpp.

18. Ulmane V. (2004) Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība SIA, 164 lpp.

Papildliteratūra

1. Birziņa L. (2003) Romiešu tiesības. Rīga: A/S Poligrāfists, 112 lpp.
2. Briede J., Groduma M., Ļubļina A., Menģele L. (2003) Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un administratīvais process, iestāde, shēmas. Rīga: Tiesu namu aģentūra.
3. Dišlers K. (2004) Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 204 lpp.
4. Gatawis S., Broks E., Bule Z. (2002) Eiropas tiesības. Rīga: Latvijas Universitāte, 416 lpp.
5. Gencs Z. (2002) Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga: TNA, 471 lpp.
6. Joksts O. (2003) Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 161 lpp.
7. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
8. Joksts O., Janovskis A. (2002) Personas īpašums un tā aizsardzība. Rīga: Mans īpašums, 149 lpp.
9. Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: TNA, 2005, 400 lpp.
10. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība.
11. Načisčionis J. (2003) Administratīvās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 288 lpp.
12. Neimanis J. (2006) Ievads tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, 214 lpp.
13. Rags Z. (2002) Pašvaldību tiesības. Rīga: P&K, 343 lpp.
14. Rozenfelds J. (1998) Ķīlas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 44 lpp.
15. Špakoviča E. (2004) Patērētāju intereses un to aizsardzība reģionālajā aspektā. Promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: LLU.
16. Torgāna K. visp. redakcijā (autoru kolektīvs) (2000) Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Otrais izdevums. Rīga: Mans īpašums.
17. Vilbergs H.J., Krasts V. (2001) Salīdzinošās administratīvās tiesības: lietas un risinājumi. Mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 192 lpp.
18. Višņakova G., Balodis K. (1998) Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Rīga: Mans īpašums, 255 lpp.
19. Vītiņš V. (1993) Vispārējs tiesību pārskats. Rīga: Verdikts, 108. – 118. lpp.

20. Žeivots M. (2002) Administratīvā atbildība: shēmas. Rīga: Zvaigzne ABC.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462

2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju projekts ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika” specializācijas virzienā "Tiesību zinātnes".