Kursa kods JurZ4108

Kredītpunkti 4

Tiesību zinātnes

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums13.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju projekta mērķis ir teorētisko studiju kursa laikā iegūto zināšanu integrēšana praktisko pētījumu veikšanā par aktuālām tiesību problēmām. Studiju projekts paredz tiesību zinātņu pamatproblēmu analīzi, izdarot secinajumus un priekšlikumus, pamatojoties uz pētījumiem un likumdošanas aktiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par vadošo tiesību nozaru (konstitucionālo, administratīvo, darba un civiltiesību pamatprincipiem) būtību, par šo tiesību ideju evolūciju, funkcijām un lomu mūsdienu sabiedrībā.
• Prasmes – teorētisko studiju laikā iegūto zināšanu integrēšanu praktisko pētījumu veidošanā par aktuālām tiesību zinātņu problēmām. Jurisprudences jautājumu analīze tiesiskajā aspektā, ar spēju izdarīt praktiskus, patstāvīgus secinājumu un rast priekšlikumus par dažādu likumu normu realizācijas problēmām Latvijā.
• Kompetence – tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pētījumu veikšanā par tiesību zinātņu problēmām, spēju tās vispārināt un konkretizēt specifisku, reālu juridisku situāciju risināšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tēmas izvēle,
2 Mērķa definēšana un uzdevumi mērķa sasniegšanai.
3 Darba struktūras izveide.
4 Pētījumu metožu izvēle
5 Teorētiskais tēmas pamatojums.
6 Literatūras apskats un diskusija.
7 Praktiskā pētījuma veikšana.
8 Statistikas datu apkopošana.
9 Statistikas datu sistematizācija.
10 Statistikas datu analīze.
11 Secinājumu izstrāde.
12 Priekšlikumu izstrāde.
13 Izmantotās literatūras saraksta izveide.
14 Pielikumu apkopošana.
15 Darba tehniskā noformēšana.
16 Darba aizstāvēšana, diskusija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju projekts jāizstrādā individuāli, darba apjoms 30 - 35 lpp. un jāaizstāv pie Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta izveidotas komisijas. Studiju projektā studentiem jāietver jaunākās izmaiņas likumdošanā par attiecīgo tēmu, jāanalizē jaunākie rādītāji, kas atspoguļo patreizējo situāciju Latvijā. Vērtējumu veido saturiskā daļa, prezentācija, atbildes uz jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Civillikums: LR likums (1992) [tiešsaiste] [skatīts 2015.g.18.septembrī]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums: LR likums (1999) [tiešsaiste] [skatīts 2015.g.18.septembrī]. http://likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
4. Civilprocesa likuma komentāri III daļa (61.-68.nodaļa). Autoru kolektīvs. Rīga:Tiesu nama aģentūra, 2014, 1026 lpp.

Papildliteratūra

1. Darba likums: LR likums (2002) [tiešsaiste] [skatīts 2015.g.18.septembrī]. Pieejams:http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
3. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums: LR likums (2013) [tiešsaiste] [skatīts 2015.g.18.septembrī]. http://likumi.lv/doc.php?id=253442

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
3. Likums un tiesības: LT: mēnešraksts demokrātiskai un tiesiskai domai. Rīga: Ratio iuris. ISSN 1407-4974

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju projekts ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienā "Tiesību zinātnes".