Kursa kods Ekon3106

Kredītpunkti 2

Tirgvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Proškina

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver vispusīgu tirgvedības teorijas jautājumu apguvi, sākot no tirgvedības procesa elementu analīzes un beidzot ar globālā tirgus attīstības tendenču izpēti. Semināra nodarbību un patstāvīgi veicamo darbu uzdevumi attīsta studentu prasmes veikt tirgus, patērētāju un produkta piedāvājuma analīzi, lai izstrādātu efektīvu mārketinga pasākumu kompleksu un varētu veikt uzņēmuma mārketinga darbības plānošanu un vadīšanu, kā arī īstenot pārdomātu klientu attiecību menedžmentu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Vispusīgas zināšanas par: tirgvedības būtību, funkcijām, attīstības tendencēm un nozīmi patēriņa un industriālajā tirgū (diskusija nodarbībā); zināšanas par tirgvedības kompleksajiem elementiem – prece, cena, vieta, virzīšana tirgū, pircējs un to mijiedarbību, zināšanas par rīcības modeļiem un vadības sistēmu (situācijas analīze, kontroldarbs).
Prot pielietot un analizēt tirgvedības komplekso elementu vadības sistēmu (izpēte (izzināšana)/ mācību pētījums); izstrādāt un pieņemt lēmumus saistībā ar tirgvedības jautājumiem, tirgus izpēti, cenu noteikšanas stratēģiju (diskusija nodarbībās, patstāvīgais darbs ar aprēķiniem); spēj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus tirgvedības jautājumus par produkta virzīšanu tirgū (patstāvīgais darbs/ grupas darbs, prezentācija)
Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt tirgvedības elementus, demonstrēt zināšanas par klientorientētas tirgvedības pieejas nepieciešamību uzņēmuma darbībā (diskusija, kondroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 stundas)
1. Tirgvedības būtība, mērķi un funkcijas un attīstības galvenās tendences. Tirgvedības kompleksie elementi – prece, cena, vieta, virzīšana tirgū, pircējs.
2. Tirgus veidi. Patēriņa tirgu ietekmējošie faktori. Patēriņa tirgus. Izmantotāju tirgus. Industriālais jeb ražotāju tirgus. Starpnieku tirgus. Valsts institūciju tirgus. Starptautiskais tirgus. Iedzīvotāji. Ienākumi. Vajadzības.
3. Patērētāja rīcība. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process un to ietekmējošie faktori. Ekonomisko un politisko faktoru ietekme. Sociālie faktori. Kultūras faktori. Psiholoģiskie faktori.
4. Pircēju rīcības modelis patēriņa tirgū. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa īpatnības. Kad, kur, kā cilvēki pērk.
5. Tirgvedības vide. Mikrovide un makrovide. Patēriņa tirgus segmentācijas pazīmes un kritēriji. Uzņēmums, piegādātāji, starpnieki, pircēji, konkurenti. Demogrāfiskā, ekonomiskā, darba, tehnoloģiskā situācija. Vienfaktora un daudzfaktoru modeļi.
6. Tirgus izpētes nozīme un veidi. Tirgus segmentācija pēc produkcijas parametriem. Tirgus izpētes process, metodes.
7. Tirgus izpētes procesa īpatnību raksturojums vidējos un mazos uzņēmumos. Tirgus apmēri, tendences, stabilitāte, segmentācija, tirgus iegūšana.
8. Preču klasifikācija. Pārtikas un nepārtikas preču klasifikācija un sortiments. Iesaiņojums un marķējums. Patēriņa preces. Preces rūpnieciskai ražošanai. Pakalpojums.
9. Preču uzglabāšanas noteikumi un termiņi. Jaunās preces attīstīšanas procesa vadīšana. Preces dzīves cikls.
10. Cenas noteikšana un nozīme. Faktori, kas ietekmē cenas noteikšanu. Izmaksas – pastāvīgās, mainīgās, bruto, pieauguma. Bezzaudējuma punkta noteikšana. Piedāvājums un pieprasījums. Konkurence. Kvalitāte. Cenu noteikšanas stratēģija.
11. Sadale. Starpnieki. Sadales kanālu veidi un to izvēli ietekmējošie faktori. Sadales kanālu funkcijas.
12. Preces virzīšanas tirgū būtība un metožu salīdzinošs raksturojums. Reklāma, pārdošanas veicināšana, netiešā reklāma, tiešā pārdošana.
13. Reklāmas loma preču realizācijas apjoma palielināšanā. Uzmanība, atmiņa, uztvere, asociācijas, jūtas. Reklāmas plānošana.
14. Pārdošanas veicināšanas būtība un mērķi. Pārdošanas veicināšanas līdzekļi un izmaksas. E-komercija. Tiešā pārdošana.
15. Sabiedriskās domas veidošana un ietekmēšana. Netiešās reklāmas būtība, priekšrocības un trūkumi. Metodes.
16. Konkurence. Uzņēmuma tiešo un netiešo konkurentu atklāšana. Konkurences vide un konkurētspējas novērtējums. Konkurences veidi.
Praktiskie darbi (16 stundas)
1. Iepazīšanās ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem dokumentiem, kuri tieši nosaka un reglamentē tirgus dalībnieku attiecības Latvijā kopumā un atsevišķās tautsaimniecības nozarēs. Likumu un normatīvo aktu izpilde, saskarsme ar to normām ikdienā. (1 stunda).
2. Studenti prezentē patstāvīgi apkopotu informāciju par konkrēta Latvijas uzņēmuma darbības attīstību efektīvas mārketinga darbības rezultātā. (2 stundas).
3. Uzņēmuma “X” konkurences vides analīze, izmantojot M.Portera modeli. (1 stunda).
4. Tirgus segmentēšanas praktiskā nozīme, reālu situāciju izvērtēšana, iepazīšanās ar pasaulē pazīstamu korporāciju pieredzi. (1 stunda).
5. Studenti apskata un izvērtē lielāko Latvijas pārtikas produktu ražotāju piedāvātā preču sortimenta plašuma un dziļuma analīzi, veic produkcijas sortimenta raksturlielumu vērtējumu, izstrādā preču sortimenta attīstīšanas vēlamo stratēģiju. (1 stunda).
6. Studenti izstrādā aptaujas anketas dažāda nolūka (patērētāju uzvedības pētījumiem, sadales kanālu vērtējumam u.c.) tirgus pētījumu veikšanai. (1 stunda).
7. Darba grupās tiek veikta noteikta produkta dažādu preču zīmju (2-4 zīmolu) atpazīstamības analīze. (1 stunda).
8. E-komercijas veidu attīstības analīze Latvijā, attiecīgo veidu attīstību ietekmējošie faktori,
e-komercijas web lapu psiholoģiskā ietekme uz patērētāju, to dizaina priekšrocības un trūkumi.
E-komercijas attīstības pozitīvās un negatīvās attīstības tendences. (2 stundas).
9. Studenti darba grupās izstrādā un prezentē e-komercijas stratēģiju brīvi izvēlētam uzņēmumam. (2 stundas).
10. Studenti izvērtē preču virzīšanas pasākumu metožu pamatotību dažādām precēm/pakalpojumiem, raksturo šo preču virzīšanas stratēģiju. (1 stunda).
11. Studenti izstrādā mārketinga plānu konkrētam uzņēmumam vai produktam, iekļaujot mārketinga budžetu. (2 stundas).

12. Studentu darba grupās tiek apspriesta kursa laikā apkopotā un sistematizētā informācija par mārketinga pasākumiem, kuri ir pretrunā ar sabiedrības morāles normām. (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa ietvaros jānokārto 2 kontroldarbi, jābūt sekmīgi izpildītiem patstāvīgajiem darbiem un praktisko nodarbību uzdevumiem, studiju kursa noslēgumā jāizstrādā un jāprezentē patstāvīgais darbs par mārketinga vides izpēti un produktu virzīšanas iespējām tirgū.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros students veic praktiskos darbus par: tirgvedības elementu kompleksa un to vadības sistēmu izpēti, analīzi, plānošanu un pielietošanu uzņēmumu darbībā. mārketinga vides izpēte un esošu/jaunu preču virzīšanas tirgū stratēģijas izstrādi. Praktisko darbu rezultātus students izmanto individuālā patstāvīgā darba par mārketinga vides izpēti un produktu virzīšanas iespējām tirgū izstrādei, kas jāprezentē nodarbību laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas akumulējoši - no 2 kontroldarbos (vērtējuma īpatsvars - 40% jeb 20% par katru kontroldarbu), aktivitātes lekcijās (10%) un praktiskajās nodarbībās (vērtējuma īpatsvars – 20%) un individuālā patstāvīgā darba (vērtējuma īpatsvars – 30%) saņemtā vērtējuma, kur 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
3. Praude V., Liniņa I. Pārdošanas vadība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018. 407 lpp.

4. Kotlers, F. Mārketings no A līdz Z: 80 koncepcijas, kas jāzina katram vadītājam. Rīga: Jumava, 2007, 204 lpp.

Papildliteratūra

1. Rekhems N. SPIN pārdošana. Rīga : Avots, Rēzekne : Latgales druka. , 2017. 268 lpp.
2. Patens D., Kā veidot mārketingu.Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 262 lpp.
3. Tirgzinības pamati. Rīga:Jumava, 2007, 311 lpp.
4. Deivids Mērmans Skots, Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 294 lpp.
5. Džerijs Hārts un Dr. Bete Dausta, Panākumu plāns: e-MĀRKETINGS. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 314 lpp.
6. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2005, 191 lpp.

7. Blaits Dž. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004, 284 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566, Online from: 1967.
2. Mārketings - www.alberts.lv
3. Tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēte - www.kantartns.lv
4. Biznesa ziņu portāls – www.db.lv
5. Mobilais mārketings - www.sales.lv

6. Latvijas reklāmas asociācija - www.lra.lv

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss ESAF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Komerczinības".