Kursa kods Ekon3106

Kredītpunkti 2

Tirgvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums27.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Rosita Zvirgzdiņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par tirgzinības nozīmi mūsdienu konkurences un globalizācijas apstākļos. Kursa laikā studenti apgūs zinības par pircējiem un viņu rīcību tirgū, motivāciju veikt pirkumu, par preci, tās īpašībām, cenu, kā arī par preču virzīšanu tirgū, metodēm, reklāmu un pārdošanas veicināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par tirgzinības teorētiskajām nostādnēm un tām atbilstošiem jautājumā (uzdevumā) ietverto problēmu risinājuma praktiskajiem paņēmieniem. Prasmes – prot pielietot un analizēt tirgvedības elementu kompleksu un vadības sistēmu. Prot izvērtēt tirgvedības nozīmi uzņēmumos, izstrādāt lēmuma pieņemšanas procesus saistībā ar tirgvedības jautājumiem. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu jaunas pieejas tirgzinības jautājumos. Spēj demonstrēt zināšanas par klientorientētas pieejas nepieciešamību uzņēmuma darbībā, kā arī izvēlēties piemērotākos komunikācijas veidus klientu piesaistīšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tirgzinības būtība, mērķi un funkcijas un attīstības galvenās tendences.
2 Tirgus veidi. Patēriņa tirgu ietekmējošie faktori.
3 Patērētāja rīcība. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process un to ietekmējošie faktori.
4 Pircēju rīcības modelis patēriņa tirgū. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa īpatnības.
5 Tirgzinības vide. Mikrovide un makrovide. Patēriņa tirgus segmentācijas pazīmes un kritēriji.
6 Tirgus izpētes nozīme un veidi. Tirgus segmentācija pēc produkcijas parametriem.
7 Tirgus izpētes procesa īpatnību raksturojums vidējos un mazos uzņēmumos.
8 Preču klasifikācija. Pārtikas un nepārtikas preču klasifikācija un sortiments. Iesaiņojums un marķējums.
9 Preču uzglabāšanas noteikumi un termiņi. Jaunās preces attīstīšanas procesa vadīšana. Preces dzīves cikls
10 Cenas noteikšana un nozīme. Faktori, kas ietekmē cenas noteikšanu.
11 Sadale. Starpnieki. Sadales kanālu veidi un to izvēli ietekmējošie faktori.
12 Preces virzīšanas tirgū būtība un metožu salīdzinošs raksturojums.
13 Reklāmas loma preču realizācijas apjoma palielināšanā.
14 Pārdošanas veicināšanas būtība un mērķi. Pārdošanas veicināšanas līdzekļi un izmaksas. E-komercija.
15 Sabiedriskās domas veidošana un ietekmēšana. Netiešās reklāmas būtība, priekšrocības un trūkumi.
16 Konkurence. Uzņēmuma tiešo un netiešo konkurentu atklāšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izprasta tirgzinības būtība un mārketinga aktivitāšu nozīme ne tikai Latvijas kontekstā, bet arī pasaules globalizācijas ietvaros. Iepazīti tirgus izpētes veidi un pārtikas preču klasifikācijas principi. Studentiem būs jāizstrādā patstāvīgais darbs par jauna produkta virzīšanas iespējām tirgū un jāprezentē praktisko nodarbību laikā. Kursa noslēgumā tiks organizēta rakstiska ieskaite un novērtēta ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011.- 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011.- 348 lpp.
3. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006.- 648 lpp.
4. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2004.- 191 lpp.

Papildliteratūra

1. Kotlers F.Mārketings no A līdz Z. Rīga: Jumava,2007. - 204 lpp.
2. Džerijs Hārts un Dr. Bete Dausta, Panākumu plāns: e-MĀRKETINGS. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 314 lpp.
3. Patens D., Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 262 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005. - ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. European Journal of Marketing Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566.

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss LLU ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.