Kursa kods Ekon3105

Kredītpunkti 2

Starptautiskie ekonomiskie sakari

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaEkonomikas teorija32161627/09/2011Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Sandris Ancāns

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. Rīga: J.Rozes apgāds, 2004, 192 lpp.
2. Reinerts S. Ē. Kā bagātās valstis kļuva bagātas un kāpēc nabadzīgās valstis paliek nabadzīgas. Zvaigzne ABC: 2012, 389 lpp.
3. Stiglics D. Globalizācija un neapmierinātība ar to. Rīga: BA Turība, 2010, 246 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005. - ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Forbes: žurnāls. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.

Piezīmes

Nozares studiju kurss LLU ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas starptautiskajā tirdzniecībā: teorijā, politikā un praksē. Tas ļauj izprast starptautisko ekonomisko likumsakarību pamatus, kā arī preču, pakalpojumu, darbaspēka, kapitāla tirdzniecības starp valstīm cēloņus un valdības ietekmi uz ārējo tirdzniecību. Apgūstot šo kursu, studenti iegūst gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas starptautisko darījumu veikšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par starptautisko ekonomisko sakaru vēsturi, nozīmi, teorijām, norisēm un tendencēm Latvijā kā mazā valstī ar ļoti atvērtu tautsaimniecību. Veidota izpratne par likumsakarībām, kas valda Latvijas tautsaimniecībai mijiedarbojoties ar citu valstu ekonomikām, galvenokārt ES dalībvalstīm, mūsdienu globalizētajā pasaulē un to ietekmi arī uz Latvijas tautsaimniecības iekšējām saimnieciskajām norisēm. Prasmes – prot pielietot iegūtas zināšanas saimniecisku lēmumu pieņemšanā gan mājsaimniecību, gan uzņēmumu, gan valsts institūciju līmenī, ņemot vērā riskus, kurus rada šo lēmumu starptautiskais konteksts un izvairoties no iespējamām kļūdām, ņemot vērā citu valstu iepriekšējo pieredzi. Kompetences – tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai veicinātu labklājības līmeņa paaugstināšanu Latvijā, izmantojot tās priekšrocības, kas piemīt tai kā mazai valstij ar ļoti atvērtu tautsaimniecību un esot Eiropas Savienības, kas ir pasaulē lielākais brīvās tirdzniecības valstu bloks, dalībvalstij.

Kursa plāns

1 Starptautiskā ekonomika un starptautiskā tirdzniecība, starptautiskā darba dalīšana
2 Starptautiskā ekonomiskā integrācija. Globalizācija un krīzes
3 Starptautiskās tirdzniecības teorijas
4 Starptautiski tirgojamās un netirgojamās preces un pakalpojumi
5 Ārējā tirdzniecība un valsts tautsaimniecības attīstība, preču ar augstu pievienoto vērtību nozīme ārējā tirdzniecībā
6 Brīvās tirdzniecības politika un protekcionisma politika, tās instrumenti. Tirdzniecības režīmi
7 ES kopējā ārējā tirdzniecības politika
8 Ārējo maksājumu bilance. Tekošais, kapitāla konts
9 Starptautiskās valūtas attiecības, valūtas sistēmas
10 Starptautiskais un Latvijas valūtas tirgus
11 Kapitāla starptautiskā migrācija. Procentu likmju paritāte
12 Incoterms 2010. Inkotermi un preces starptautiskā cena
13 Starptautiskās tirdzniecības līgums
14 Starptautisko kravu apdrošināšana
15 Starptautiskā preces apmaksa
16 Starptautiskās preču un fondu biržas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Tiek izmantota uzkrājošo punktu sistēma, rakstot kontroldarbus un iegūta ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Zīle H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. Rīga: Turība, 2003. - 365 lpp.
2. Lībermanis G. Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija. Rīga: Kamene, 2003. - 220 lpp.
3. Vaidere I. Starptautiskās valūtas attiecības. LU Akadēmiskais apgāds. 2015, 141 lpp.
4. Salvatore, D. International Economics. 9th edition, 2007, p. 838.