Kursa kods Ekon3100

Kredītpunkti 3

Eiropas Savienības projektu vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vineta Tetere

Mg. oec.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt zināšanas, kā izstrādāt projektu, lai varētu piesaistīt ES finansējumu un veiksmīgi to realizēt. Kursa ietvaros students apgūst teorētiskās zināšanas par ES fondu finansēta projekta izstrādes pamatprincipiem un tajā ietveramajiem specifiskajiem elementiem

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par projektu izstrādes pamatprincipiem, projekta dzīves ciklu, nepieciešamajiem resursiem un to plānošanu, finanšu resursu piesaistes iespējām no Eiropas Savienības piedāvātajiem fondiem, lai attīstītu tautsaimniecību un atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību; zināšanas par tiesisko aktu izstrādi un apstiprināšanu fondu apgūšanai, projektu vērtēšanas procedūru. Prasmes – prot definēt projekta ideju, izveidot projekta struktūrplānu, sastādīt laika grafiku un veikt budžeta aprēķinus, lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi. Spēj atrast un piemērot attiecīgu finanšu instrumentu projekta idejas realizācijai; konstruktīva un loģiska spēja izprast tiesisko aktu nozīmi finanšu instrumentu apguvē. Kompetence – iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas dot iespēju studentam patstāvīgi veidot darba grupu projekta izstrādei, izvēloties attiecīgo darba stilu un metodes, lai veiksmīgi strādātu pie projekta iesnieguma aizpildīšanas, izprastu finansētāju un pasūtītāju prasības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projekta būtība un veidi
2 Ideju un problēmu definēšana
3 Risinājumu meklēšana un alternatīvu analīze
4 ES finanšu piesaistes iespēju analīze
5 Projekta mērķa definēšana
6 Struktūrplāna veidošana
7 Uzdevumu definēšana
8 Projekta dzīves cikls
9 Projekta vadītājs un darba grupa
10 Projekta budžeta sastāvdaļas
11 Laika plānošana
12 Risku noteikšana un izvērtēšana
13 Projekta organizācija
14 Projekta ilgtspējas izvērtēšana
15 Projekta kontrole un izvērtēšana
16 ES fondu vadlīniju analīze

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aktīvi piedalīties nodarbībās, apmeklējums - 80%, izstrādāts projekts.
Rakstisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 258 lpp.
2. Rokasgrāmata projektu iesniedzējiem un īstenotājiem : ES fondi 2007. – 2013. gads. Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs, 2008. 85 lpp.
3. Jangs T. L. Kā vadīt projektu. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp. ( sērija : Bizness un Karjera).

Papildliteratūra

1. Batchelor M. Project Management Secrets : The eksperts tell all ! London: Harper Collins Publishers, 2010. 128 p.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp.
3. Džounss R. Projektu vadības pamati : Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
3. www.esfondi.lv

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.