Code du cours Ekon3096

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours13.09.2011

Auteur du cours

author

Modrīte Pelše

Connaissances de base

Ekon2109,

Ekon2119,

Manuels

1. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga: LU, 2011. 256 lpp. 2. Bakari M. El-Kamel. The Dilemma of Sustainablility in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017. 223 p. 3. Klimats un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa redakcijā. Rīgā: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Brebbia C.A., Miralles i Garcia J.L. Environmental and Economic Impact on Sustainable Development. UK: WIT Press, 2017. 250 p. 2. Čekstere A., Smirnova O. Vides un ilgtspējīgas attīstības mācīšanās rokasgrāmata studentiem. Rīga: LU, 2011. 115 lpp. 3. Hite K.A., Seitz J.L. Global Issues: an introduction. 5th edition. The Atrium, Southerm Gate, Chichester, Wes Sussex : John Wiley & Sons, 2016. 335 p. 4. Iedvesmojoši ekociematu stāsti: eko tehnoloģiju un prakses piemēri. Redaktori: A. Palojärvi, J. Pyysiäinen, M. Saloranta. Viļņa: BMK Leidykla, 2013. 118 lpp. 5. Johannesburgas deklarācija par ilgtspējīgu attīstību. Pieņemta 4.septembrī 2002. gadā. 6. Krūzs K. Dabas un otrreizējo resursu izmantošana. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 131 lpp. 7. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. LR Saeima, Rīga, 2010. 99 lpp. 8. Meadowcroft J. Governance, Democracy and Sustainable Development: Moving beyond impasse. USA: Edward Elgar, 2012. 340 p 9. Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā. Rīga: LR Zemkopības ministrija. [b. g.]. 34 lpp. 10. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvā) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija (1., 2., 7., 8.nodaļa). Jelgava: LLU, 2012. 12.-37., 315.-379. lpp. 11. Rompcyk E. Gribam ilgtspējīgu attīstību. Rīga: aģentūra DUE, 2007. 152 lpp. 12. Vide un ilgtspējīga attīstība Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv 2. Labklājības ministrija https://www.lm.gov.lv/ 3. Laikraksts „Diena”, „Dienas Bizness” 4. Žurnāls „GEO” 5. Žurnāls „Vides Vēstis” 6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv