Код курса Ekon3096

Кредитные пункты 2

Общее количество часов32

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Дата утвеждения курса13.09.2011

Разработчик курса

author

Modrīte Pelše

Учебная литературa

1. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga: LU, 2011. 256 lpp. 2. Bakari M. El-Kamel. The Dilemma of Sustainablility in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017. 223 p. 3. Klimats un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa redakcijā. Rīgā: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp.

Дополнительная литература

1. Brebbia C.A., Miralles i Garcia J.L. Environmental and Economic Impact on Sustainable Development. UK: WIT Press, 2017. 250 p. 2. Čekstere A., Smirnova O. Vides un ilgtspējīgas attīstības mācīšanās rokasgrāmata studentiem. Rīga: LU, 2011. 115 lpp. 3. Hite K.A., Seitz J.L. Global Issues: an introduction. 5th edition. The Atrium, Southerm Gate, Chichester, Wes Sussex : John Wiley & Sons, 2016. 335 p. 4. Iedvesmojoši ekociematu stāsti: eko tehnoloģiju un prakses piemēri. Redaktori: A. Palojärvi, J. Pyysiäinen, M. Saloranta. Viļņa: BMK Leidykla, 2013. 118 lpp. 5. Johannesburgas deklarācija par ilgtspējīgu attīstību. Pieņemta 4.septembrī 2002. gadā. 6. Krūzs K. Dabas un otrreizējo resursu izmantošana. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 131 lpp. 7. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. LR Saeima, Rīga, 2010. 99 lpp. 8. Meadowcroft J. Governance, Democracy and Sustainable Development: Moving beyond impasse. USA: Edward Elgar, 2012. 340 p 9. Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā. Rīga: LR Zemkopības ministrija. [b. g.]. 34 lpp. 10. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvā) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija (1., 2., 7., 8.nodaļa). Jelgava: LLU, 2012. 12.-37., 315.-379. lpp. 11. Rompcyk E. Gribam ilgtspējīgu attīstību. Rīga: aģentūra DUE, 2007. 152 lpp. 12. Vide un ilgtspējīga attīstība Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv 2. Labklājības ministrija https://www.lm.gov.lv/ 3. Laikraksts „Diena”, „Dienas Bizness” 4. Žurnāls „GEO” 5. Žurnāls „Vides Vēstis” 6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv