Код курса Ekon3096

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса13.09.2011

Разработчик курса

author

Modrīte Pelše

Предварительные знания

Ekon2109,

Ekon2119,

Учебная литературa

1. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga: LU, 2011. 256 lpp. 2. Bakari M. El-Kamel. The Dilemma of Sustainablility in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017. 223 p. 3. Klimats un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa redakcijā. Rīgā: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp.

Дополнительная литература

1. Brebbia C.A., Miralles i Garcia J.L. Environmental and Economic Impact on Sustainable Development. UK: WIT Press, 2017. 250 p. 2. Čekstere A., Smirnova O. Vides un ilgtspējīgas attīstības mācīšanās rokasgrāmata studentiem. Rīga: LU, 2011. 115 lpp. 3. Hite K.A., Seitz J.L. Global Issues: an introduction. 5th edition. The Atrium, Southerm Gate, Chichester, Wes Sussex : John Wiley & Sons, 2016. 335 p. 4. Iedvesmojoši ekociematu stāsti: eko tehnoloģiju un prakses piemēri. Redaktori: A. Palojärvi, J. Pyysiäinen, M. Saloranta. Viļņa: BMK Leidykla, 2013. 118 lpp. 5. Johannesburgas deklarācija par ilgtspējīgu attīstību. Pieņemta 4.septembrī 2002. gadā. 6. Krūzs K. Dabas un otrreizējo resursu izmantošana. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 131 lpp. 7. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. LR Saeima, Rīga, 2010. 99 lpp. 8. Meadowcroft J. Governance, Democracy and Sustainable Development: Moving beyond impasse. USA: Edward Elgar, 2012. 340 p 9. Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā. Rīga: LR Zemkopības ministrija. [b. g.]. 34 lpp. 10. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvā) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija (1., 2., 7., 8.nodaļa). Jelgava: LLU, 2012. 12.-37., 315.-379. lpp. 11. Rompcyk E. Gribam ilgtspējīgu attīstību. Rīga: aģentūra DUE, 2007. 152 lpp. 12. Vide un ilgtspējīga attīstība Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv 2. Labklājības ministrija https://www.lm.gov.lv/ 3. Laikraksts „Diena”, „Dienas Bizness” 4. Žurnāls „GEO” 5. Žurnāls „Vides Vēstis” 6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv