Kursa kods Ekon3095

Kredītpunkti 3

Bioekonomika II

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2100, Bioekonomika I

Kursa anotācija

Kurss sniedz studentiem zināšanas un attīsta praktiskās iemaņas par jaunākajām tendencēm bioekonomikas attīstībā pasaules, jo īpaši Eiropas, prioritāri Latvijas mērogā. Kurss sistēmiski aptver tautsaimniecības primārās nozares – lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, kā arī apstrādājošās rūpniecības un citas nozares, kas izmanto biotehnoloģijas, tādējādi izmanto un ražo dabiskus, kvalitatīvus, inovatīvus bioproduktus. Ražošanai jānotiek ilgtspējas apstākļos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne, ka Latvijas resursu (zemes, kapitāla, darbaspēka) prasmīga, racionāla un ekonomiski efektīva izmantošana var vairot Latvijas ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību. Tas panākams, attīstot un izmantojot bioekonomikas zinātnes atziņas;
• prasmes izmantojot savas zināšanas un izpratni par ekonomikas izaugsmes iespējām analizēt bioekonomikas nozaru attīstību, meklēt produktu dziļākas, pilnīgākas un efektīvākas pārstrādes iespējas, kas vairo ražošanā pievienoto vērtību, risināt teorijas un prakses sasaistes uzdevumus;

• kompetence identificēt un prognozēt bioproduktu ražošanas un realizācijas iespējas kā iekšējos tā ārējos tirgos ar augstāku pievienoto vērtību, līdz ar to veicināt uz bioekonomikas nozaru izaugsmi un pienesumu tautsaimniecībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ražošana, izmaksas, ieņēmumi, efektivitāte
2 Pievienotās vērtības kāpināšanas iespējas
3 Ekonomiskie procesi
4 Kooperācija
5 Lauku attīstība
6 Augkopības ekonomika
7 Lopkopības ekonomika
8 Pārtikas ražošanas ekonomika
9 Meža nozaru ekonomika
10 Zivsaimniecības nozaru ekonomika
11 Bioenergo resursu izmantošanas ekonomika
12 Biodegvielas, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas ekonomika
13 Alternatīvo ražošanas nozaru attīstība laukos
14 Bioekonomikas zinātnes un prakses kop sasaiste lauku attīstībā
15 Bioekonomikas nozaru produktu tirdzniecība

16 Patērētāju uzvedības teorijas pamati

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens 3. semestrī nepilna laika un 4. semestrī pilna laika studijās, izstrādāti praktisko darbu un seminārnodarbību uzdevumi, kā arī izstrādāts un uzrakstīts 2. kontroldarbs ar pozitīvu vērtējumu; apgūti bioekonomikas kursa programmas jautājumi.

Pamatliteratūra

1. Drummond H.E., Goodwin J.W. Agricultural economics. Third Edition. www.pearsonhighered.com. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2011. p. 394 p.
2. Tietenberg T., Lewis L.(2012) Environmental & Natural Resource Economics. Ninth edition. Pearson. Pp. 666.
3. Treisijs M. Lauksaimniecība un pārtika tirgus ekonomikā. Rīga: LVAEI, 1996. 406 lpp.

Papildliteratūra

1. Dubrovskis V., Adamovičs A. Bioenerģētikas horizonti. Jelgava, LLU, 2012. 351 lpp.
2. Kalniņš A. Biodegviela: ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā: saimnieciski-ekonomiskais vērtējums. Rīga: [b.i.], 2005. 166 lpp.
3. Kalniņš A. Biogāzes iespējas un tās kā transportlīdzekļu degvielas izmantošana. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2007. 95 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Lauksaimniecības gada ziņojumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija.
2. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Ekonomika” pilna un nepilna laika studijās.