Kursa kods Ekon3091

Kredītpunkti 2

Vadības grāmatvedība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaGrāmatvedības un uzskaites teorija32161627/09/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Īrija Vītola

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Benze J. Finansu grāmatvedība. Rīga: Auditorfirma ''Grāmatvedis", 1998. 322 lpp
2. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 2010.
3. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. 2.d. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. Rīga: KIF" Biznesa Komplekss", 2001. 232 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: Mamuts, 2004 - ISSN 1691-1172
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005 -. ISSN 1025-8922

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", uzņēmējdarbības un vadīšanas, grāmatvedības un finanšu, tiesību zinātņu, reģionālās attīstības un pārvaldes apakšprogrammu studentiem, ierobežotās izvēles kurss (B daļa).

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver vadības grāmatvedības galvenos uzdevumus un to pielietojamību. Studenti apgūst izmaksu uzskaites un analīzes sistēmu, pašizmaksas kalkulācijas aprēķināšanas metodes un paņēmienus, plānošanu un kontroli, kas virzīta uz kvalitatīvu uzņēmējdarbības vadības funkciju pildīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs zināšanas – izmaksu uzskaitē, izmaksu vadīšanā, pašizmaksas kalkulācijā (izvēloties piemērotākās metodes un paņēmienus), izmaksu kontrolē un lēmumu pieņemšanā; prasmes – plānot, izprast un analizēt finanšu grāmatvedības, vadības grāmatvedības un finanšu pārskatos atspoguļoto rādītāju kopsakarības, vadīt un izmantot operatīvās informācijas izmaksu uzskaites un analīzes sistēmu; attieksmes – izpratne par saimniekošanu kopumā, kā arī atsevišķi par katru tās posmu, tehnoloģisko procesu saistībā ar vadības grāmatvedības lietojamību ikdienā. Uzskaitīt, analizēt un kontrolēt izmaksas un pieņemt lēmumus atbilstoši ekonomiskajām izmaiņām – valstī, uzņēmumā vai organizācijā; kompetence – spēj noteikt un izvērtēt cenu, tās ietekmi uz uzņēmumu, kontrolēt ieņēmumu plāna izpildi, spēj pārvaldīt izmaksas un sagatavot priekšlikumus izmaksu samazināšanai, spēj plānot peļņu un tās izlietošanu, prognozēt peļņas un rentabilitātes izmaiņas turpmākajos gados.

Kursa plāns

1 Izmaksu uzskaites uzdevumi. Izmaksu atdeves aprēķinu pamatjēdzieni.
2 Kalkulatorisko izmaksu uzdevumi un veidi. Krājumu novērtēšana
3 Izmaksu klasifikācija pašizmaksas aprēķinos.
4 Izmaksu uzskaite pa izmaksu vietām. Statistiski tabulārais izmaksu uzskaites veids.
5 Vienkāršā un paplašinātā pamatdarbības aprēķina lapa.
6 Izmaksu nesēju vienības pašizmaksas aprēķini (pilnā pašizmaksa).
7 Pilnās pašizmaksas kalkulācijas paņēmieni: ar dalīšanu, ar ekvivalences skaitļiem.
8 Pilnās pašizmaksas kalkulācijas paņēmieni: ar pieskaitījuma likmēm, ar izslēgšanu.
9 Cenu kalkulācija, apgrozījums, apgrozījuma pašizmaksa.
10 Izmaksu sadalīšana mainīgajās un fiksētajās izmaksās.
11 Mainīgo izmaksu un pilnās ražošanas pašizmaksas kalkulācijas salīdzināšana.
12 Tiešo un vispārējo izmaksu kontrole.
13 Kritiskais punkts un tā analīze (lēmumu pieņemšanai).
14 Procesa pašizmaksas kalkulācija, tās pielietojums.
15 Procesa pašizmaksas kalkulācija, tās etapi
16 Pašizmaksas analīzes galvenās metodes: salīdzināšana, dinamiskās rindas, indeksu, aizvietošanas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Semestra laikā jānokārto 2 tematiskie kontroldarbi; tiek vērtēta 12 uzdevumu atrisināšana praktisko darbu laikā.

Pamatliteratūra

1. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. 1.d. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Rīga: KIF" Biznesa Komplekss", 2001. 199 lpp.
2. Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. SIA KIF „Biznesa komplekss”. Rīga, 2011. 239 lpp.
3. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati: Vadības grāmatvedība un lēmumu pieņemšana. Rīga: RaKa, 2000. 180 lpp.
4. Vītola Ī., Soopa A. Vadības grāmatvedība. Jelgava, 2002. 225 lpp.