Kursa kods Ekon3090

Kredītpunkti 2

Nodokļu uzskaite

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaGrāmatvedības un uzskaites teorija32161613/01/2015Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inguna Leibus

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Ketners K., Pētersone M. (2014) Eiropas Savienības nodokļu politika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 208 lpp., ISBN 9789934105821
2 LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis. - www.likumi.lv
3 Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. www.vid.gov.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu, finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, 2013- Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.iFinanses.lv ISSN 2255-985X
3. plz.lv. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.plz.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss (B daļa) akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammas „Grāmatvedība un finanses” studentiem

Kursa anotācija

Studenti izzina nodokļu likumus un citus normatīvos aktus, lai noskaidrotu uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumus, tiesības un atbildību, LR nodokļu aprēķināšanas un deklarēšanas kārtību. Kursā tiek izzinātas nodokļu maksātāju tiesības saņemt nodokļu atlaides un atvieglojumus, pagarināt nodokļu samaksas termiņu, apstrīdēt nodokļu administrācijas lēmumus, kā arī nodokļu administrācijas tiesības veikt nodokļu uzrēķinus. Kursa laikā studenti apgūst uzņēmuma grāmatvedības darbu nodokļu aprēķināšanā, deklarēšanā un maksāšanā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - padziļinātas, sistematizētas un strukturētas zināšanas nodokļu likumu un citu normatīvo aktu pielietošanā, nodokļu maksātāju tiesību un pienākumu piemērošanā;
• prasmes – veikt fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķināšanu, deklarēšanu un norēķinus;
• kompetence – izmantojot kursā gūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, patstāvīgi un atbilstoši LR likumdošanai veikt nodokļu uzskaiti uzņēmumos.

Kursa plāns

1 Nodokļu deklarāciju labošana. Skaidras naudas darījumu deklarēšana
2 Darba ņēmēju kustības uzskaite
3 Darba samaksas nodokļu aprēķināšana un uzskaite
4 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana no izmaksām citām personām
5 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķināšana un uzskaite
6 Mikrouzņēmumu nodokļa aprēkināšana un uzskaite
7 Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) aprēķināšana un uzskaite
8 PVN piemērošana importa un eksporta darījumiem
9 PVN deklarēšana
10 Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
11 Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
12 Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
13 Akcīzes nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
14 Pamatlīdzekļu nolietojums finanšu grāmatvedībā un nodokļiem
15 Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana un uzskaite, avansa maksājumi
16 Nodokļu atspoguļošana gada pārskatā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Pilna laika studentiem zināšanu novērtējumu veido divu rakstisko kontroldarbu vērtējums, piedalīšanās nodarbībās un praktisko darbu uzdevumu izpildes kvalitāte. Iespēja saņemt akumulējošu atzīmi - vidējais novērtējums (ballēs), kas veidojas no: - kontroldarbu vidējā novērtējuma (ballēs); - praktisko darbu novērtējuma (ballēs). Nepilna laika studentiem jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem, kā arī jāiesniedz patstāvīgais darbs. Tikai pēc praktisko darbu un patstāvīgā darba izpildes students drīkst kārtot eksāmenu, kas tiek novērtēts (ballēs). Nokavētās praktiskās nodarbības ir jāatstrādā, par laiku vienojoties ar mācībspēku. Neuzrakstīto kontroldarbu un eksāmena kārtošanas laiku saskaņo ar mācībspēku.

Pamatliteratūra

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte,2010. 568 lpp. ISBN 978-993-410-053-6
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā. SIA vai IK: darbības uzsākšana, grāmatvedība, nodokļi. Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2010. 116 lpp. ISBN 978-998-482-675-2
3. Medne A. Nodokļi Latvijā. Rīga: Turība Biznesa Augstskola, 2012. 118 lpp. ISBN 978-9984-828-55-7
4. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 143 lpp. ISBN 978-9984-896-06