Code du cours Ekon3088

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours25.09.2018

Auteur du cours

author

Anna Jesemčika

Connaissances de base

Ekon3089,

Ekon3091,

Ekon4102,

VadZ4027,

Manuels

1. Vērdiņa G. Iekšējā kontrole. Iekšējais audits. Autora izdevums. Rīga: Jumavas grāmatnīca, 2013. 74 lpp.
2. Kusins J., Zariņa V. Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2017. 351 lpp. Sērija “Uzņēmējdarbības bibliotēka” Nr. 69, ISBN 978-9934-543-09-8
3. Mālderis G. Grāmatvedība. Revīzija. Audits. 3. papildizdev. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 144 lpp.
4. Daņēviča D. Finanšu pārskatu revīzija: starptautiskie revīzijas standarti.Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp.
5. KVS iekšējais audits. 3. daļa, Kvalitātes vadības sistēma. Rīga: Biznesa Partneri, 2008. 78 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Brūna I. Iekšējās kontroles pamatprincipi. Rīga: LU, 1999. 20 lpp.
2. Svare A. VID audita rokasgrāmata. 1.daļa. Rīga; Izdevniecība LAPA, 2007. 156 lpp.
3. Бычкова М., Итыгилова Е. Внутрифирменные стандарты аудита (СД – книга). Москва: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2006. 544 с.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava, 2007. 266 lpp.
5. Соколов Б., Рукин В. Системы внутреннего контроля. Москва: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. 442 с.
6. Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2003. 144 lpp.
7. Kurme S. Iekšējā audita profesionālās prakses standartu – izmaiņas 2004. gadā.. Rīga: SIA Ernests & Young Baltic. Semināra materiāli. 2004.
8. The Professional Practices Framework. Florida, USA: The IIA Research Foundation, 2005.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. iFinanses. Rīga: iŽurnāli. Pieejams: http://www.ifinanses.lv. ISSN 2255-985x
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709

3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 2255-9507