Kurs-Code Ekon3088

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)25.09.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anna Jesemčika

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Mālderis G. Grāmatvedība. Revīzija. Audits. 3. papild.izdev. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 144 lpp.
2. Daņēviča D. Finanšu pārskatu revīzija: Starptautiskie revīzijas standarti. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga, Apgāds Jumava, 2007. 266 lpp.
4. KVS Iekšējais audits, 3.daļa. Kvalitātes vadības sistēma. Rīga, Biznesa Partneri, 2008. 78 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Brūna I. Uzņēmuma iekšējā kontrole. Rīga: LU, 1999. 20 lpp.
2. Svare A. VID audita rokasgrāmata, 1.daļa. Rīga, Izdevniecība LAPA, 2007.156 lpp.
3. Бычкова М. Внутрифирменные стандарты аудита (СД - книга), М: Изд-во Бухгалтерский учет, 2006. 544 c.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922
3. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.