Kurs-Code Ekon3088

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)25.09.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anna Jesemčika

Vorkenntnisse

Ekon3089,

Ekon3091,

Ekon4102,

VadZ4027,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Vērdiņa G. Iekšējā kontrole. Iekšējais audits. Autora izdevums. Rīga: Jumavas grāmatnīca, 2013. 74 lpp.
2. Kusins J., Zariņa V. Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2017. 351 lpp. Sērija “Uzņēmējdarbības bibliotēka” Nr. 69, ISBN 978-9934-543-09-8
3. Mālderis G. Grāmatvedība. Revīzija. Audits. 3. papildizdev. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 144 lpp.
4. Daņēviča D. Finanšu pārskatu revīzija: starptautiskie revīzijas standarti.Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp.
5. KVS iekšējais audits. 3. daļa, Kvalitātes vadības sistēma. Rīga: Biznesa Partneri, 2008. 78 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Brūna I. Iekšējās kontroles pamatprincipi. Rīga: LU, 1999. 20 lpp.
2. Svare A. VID audita rokasgrāmata. 1.daļa. Rīga; Izdevniecība LAPA, 2007. 156 lpp.
3. Бычкова М., Итыгилова Е. Внутрифирменные стандарты аудита (СД – книга). Москва: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2006. 544 с.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava, 2007. 266 lpp.
5. Соколов Б., Рукин В. Системы внутреннего контроля. Москва: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. 442 с.
6. Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2003. 144 lpp.
7. Kurme S. Iekšējā audita profesionālās prakses standartu – izmaiņas 2004. gadā.. Rīga: SIA Ernests & Young Baltic. Semināra materiāli. 2004.
8. The Professional Practices Framework. Florida, USA: The IIA Research Foundation, 2005.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. iFinanses. Rīga: iŽurnāli. Pieejams: http://www.ifinanses.lv. ISSN 2255-985x
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709

3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 2255-9507