Код курса Ekon3088

Кредитные пункты 2

Внутренний аудит

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса25.09.2018

Разработчик курса

author

Anna Jesemčika

Предварительные знания

Ekon3089, Бухгалтерский учёт в учреждениях местного бюджета

Ekon3091,

Ekon4102,

VadZ4027,

Аннотация курса

Цель учебного курса – дать знание основ системы внутреннего контроля в Латвии, функций деятельности внутреннего и внешнего аудита, принципов и методов, разъяснить общие и различительные признаки между этими видами деятельности, определить значение внутреннего контроля на уровне руководства предприятием и учреждением.

Учебная литературa

1. Vērdiņa G. Iekšējā kontrole. Iekšējais audits. Autora izdevums. Rīga: Jumavas grāmatnīca, 2013. 74 lpp.
2. Kusins J., Zariņa V. Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2017. 351 lpp. Sērija “Uzņēmējdarbības bibliotēka” Nr. 69, ISBN 978-9934-543-09-8
3. Mālderis G. Grāmatvedība. Revīzija. Audits. 3. papildizdev. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 144 lpp.
4. Daņēviča D. Finanšu pārskatu revīzija: starptautiskie revīzijas standarti.Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp.
5. KVS iekšējais audits. 3. daļa, Kvalitātes vadības sistēma. Rīga: Biznesa Partneri, 2008. 78 lpp.

Дополнительная литература

1. Brūna I. Iekšējās kontroles pamatprincipi. Rīga: LU, 1999. 20 lpp.
2. Svare A. VID audita rokasgrāmata. 1.daļa. Rīga; Izdevniecība LAPA, 2007. 156 lpp.
3. Бычкова М., Итыгилова Е. Внутрифирменные стандарты аудита (СД – книга). Москва: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2006. 544 с.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava, 2007. 266 lpp.
5. Соколов Б., Рукин В. Системы внутреннего контроля. Москва: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. 442 с.
6. Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2003. 144 lpp.
7. Kurme S. Iekšējā audita profesionālās prakses standartu – izmaiņas 2004. gadā.. Rīga: SIA Ernests & Young Baltic. Semināra materiāli. 2004.
8. The Professional Practices Framework. Florida, USA: The IIA Research Foundation, 2005.

Периодика и другие источники информации

1. iFinanses. Rīga: iŽurnāli. Pieejams: http://www.ifinanses.lv. ISSN 2255-985x
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709

3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 2255-9507