Kursa kods Ekon3088

Kredītpunkti 2

Iekšējais audits

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anna Jesemčika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par iekšējās kontroles sistēmu Latvijā, iekšējā un ārējā audita darbības jomām, principiem un metodēm, izskaidrot iekšējā un ārējā audita kopīgās un atšķirīgās iezīmes, sniegt zināšanas par iekšējās kontroles nozīmi un organizāciju, uzņēmumu un iestāžu vadībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par audita vēsturi un jaunākajām tendencēm. Veidota izpratne par iekšējā audita metodoloģiju un iekšējā kontroles risku noteikšanas nepieciešamību. Prasmes – prot pielietot iekšēja audita metodes uzņēmumos. Definēt uzņēmuma iekšējās kontroles mūsdienu formas un veikt šo formu pielietošanu. Spēj ievērot iekšējā audita profesionālās prakses standartus un noteikt to prioritātes. Attieksmes – izpratne par iekšējā audita struktūrvienības darba organizāciju. Veidot iekšējā audita struktūrvienībās darbību. Apzināt savu lomu, ka iekšēja auditora uzņēmumā. Kompetence – patstāvīgi formulēt iekšējā audita ieviešanas nepieciešamību uzņēmumā, vadoties no iekšējās kontroles nozīmes un organizācijas mūsdienu izpratne.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads kursā. Saimniecisko subjektu iekšējās kontroles mūsdienu izpratne;
2 Iekšējās kontroles elementi, sistēmu formas un galvenie raksturojumi, to pielietošanas sfēras;
3 Iekšējā audita loma, būtība, uzdevumi. Iekšējā audita vēsturiskā attīstība;
4 Labākā audita prakse. Darbs ar cilvēkiem.
5 Iekšējā audita sistēmas, funkcijas Iekšējās kontroles sistēmas ietvaros, to priekšrocības auditoriem;
6 Iekšējā auditora profesionālās ētikas pamatprincipi. Ētikas kodekss;
7 Saimniecisko subjekta galveno ciklu darbības audita metodiskas īpašības;
8 Revīzijas formas un saistība ar citām aktivitātēm;
9 Iekšējā audita struktūrvienības darba organizācija, plānošana;
10 Uzņēmējdarbības iekšējie riski. Prioritāro sistēmu noteikšana atbilstoši riska novērtējumam;
11 Pierādījumu gūšana iekšējā auditā;
12 Stratēģijas noteikšana un resursu saskaņošana;
13 Dokumentēšana, pārbaudes un rezultātu novērtējums;
14 Ziņojuma sagatavošana;
15 Iekšējā audita noslēgums. Pārskats par iekšējā audita struktūrvienības darbību;
16 Mūsdienu personāla pārvaldīšanas Iekšējā audita sistēmas galvenās prasības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu uzdevumu izpildes vērtējums. Rakstiskās ieskaites kontroldarba vērtējums. Studiju kursa noslēgumā studenti kārto rakstisku ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Mālderis G. Grāmatvedība. Revīzija. Audits. 3. papild.izdev. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 144 lpp.
2. Daņēviča D. Finanšu pārskatu revīzija: Starptautiskie revīzijas standarti. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga, Apgāds Jumava, 2007. 266 lpp.
4. KVS Iekšējais audits, 3.daļa. Kvalitātes vadības sistēma. Rīga, Biznesa Partneri, 2008. 78 lpp.

Papildliteratūra

1. Brūna I. Uzņēmuma iekšējā kontrole. Rīga: LU, 1999. 20 lpp.
2. Svare A. VID audita rokasgrāmata, 1.daļa. Rīga, Izdevniecība LAPA, 2007.156 lpp.
3. Бычкова М. Внутрифирменные стандарты аудита (СД - книга), М: Изд-во Бухгалтерский учет, 2006. 544 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922
3. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", apakšprogrammas "Grāmatvedība un finanses" studentiem, ierobežotās izvēles (B daļa) kurss.