Kursa kods Ekon3088

Kredītpunkti 2

Iekšējais audits

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anna Jesemčika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon3089, Budžeta iestāžu grāmatvedība

Ekon3091, Vadības grāmatvedība

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par iekšējās kontroles sistēmu Latvijā, iekšējā un ārējā audita darbības jomām, principiem un metodēm, izskaidro iekšējā un ārējā audita kopīgās un atšķirīgās iezīmes, sniedz zināšanas par iekšējās kontroles nozīmi un organizāciju uzņēmumu un iestāžu vadībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot audita vēsturi un attīstības jaunākās tendences.Zina un izprot iekšējā audita būtību, jēdzienus - diskusija nodarbībā, patstāvīgais darbs.
2. Zināšanas par iekšējo kontroli, iekšējās kontroles risku noteikšanas nepieciešamību uzņēmumos - kontroldarbs ar aprēķiniem.
3. Zināšanas un izpratnie par iekšējā audita metodoloģijas pielietojumu - kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Spēj argumentēt un patstāvīgi pielietot iekšējā audita metodes - diskusijas nodarbībā.
5. Spēj patstāvīgi ievērot iekšējās kontroles mūsdienu vides normas un tās praktiski pielietot - darbs grupās.
6. Spēj atbildīgi piemērot iekšējā audita profesionālās prakses standartus - patstāvīgais darbs.
7. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
8. Spēj komunicēt ar grupas dalībniekiem par noteiktajām tēmām, apzināt savu lomu grupas darba rezultātos, izteikt savu pamatotu viedokli - grupu darbs, kopsavilkuma veidošana.
9. Spēj attīstīt organizatoriskās prasmes - diskusijas nodarbībā.
10. Spēj patstāvīgi pamatot lēmumus un formulēt iekšējā audita ieviešanas nepieciešamību uzņēmumā - kontroldarbi, praktiskie darbi.
11. Spēj izprast un izanalizēt iekšējās kontroles problēmas uzņēmumos un iekšējā auditora darba organizāciju - kontroldarbi, praktiskie darbi, grupu darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads kursā. Saimniecisko subjektu iekšējās kontroles mūsdienu izpratne (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Iekšējās kontroles elementi, sistēmu formas un galvenie raksturojumi, to pielietošanas sfēras (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
3. Iekšējā audita loma, būtība, uzdevumi, iekšējā audita vēsturiskā attīstība (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
4. Labākā audita prakse. Darbs ar cilvēkiem (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
5. Iekšējā audita sistēmas, funkcijas iekšējās kontroles sistēmas ietvaros, to priekšrocības auditoriem (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
6. Iekšējā auditora profesionālās ētikas pamatprincipi. Ētikas kodekss (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
7. Saimniecisko subjekta galveno ciklu darbības audita metodiskas īpašības (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
8. Revīzijas formas un saistība ar citām aktivitātēm (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
9. Iekšējā audita struktūrvienības darba organizācija, plānošana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Uzņēmējdarbības iekšējie riski. Prioritāro sistēmu noteikšana atbilstoši riska novērtējumam (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
11. Pierādījumu gūšana iekšējā auditā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
12. Stratēģijas noteikšana un resursu saskaņošana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
13. Dokumentēšana, pārbaudes un rezultātu novērtējums (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
14. Ziņojuma sagatavošana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
15. Iekšējā audita noslēgums. Pārskats par iekšējā audita struktūrvienības darbību (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
16. Mūsdienu personāla pārvaldīšanas iekšējā audita sistēmas galvenās prasības (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējoša ieskaite veidojas no semestra laikā: 1) sekmīgi nokārtotiem 2 kontroldarbiem: iekšējās kontroles sistēmas dibināšanas un funkcionēšanas teorētiskie pamati; revīzijas formas un saistība ar citām aktivitātēm 2) praktisko darbu uzdevumu izpildes aktivitātes. Neieskaitītu kontroldarbu gadījumā ieskaites kārtošana atļauta vienu reizi rakstiski par semestra laikā studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajiem uzdevumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Iekšējā audita grupas izveidošana, balstoties uz iekšējā audita metodiku: darba organizācija un audita plāns. Prioritāro sistēmu noteikšana atbilstoši riska novērtējumam. Iekšējā audita dokumentēšana, pārbaudes un rezultātu novērtējums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējuma īpatsvari, %: divi kontroldarbi (20% + 25%), patstāvīgais darbs (45%) un aktivitāte diskusijas nodarbībās (10%). Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).

Pamatliteratūra

1. Vērdiņa G. Iekšējā kontrole. Iekšējais audits. Autora izdevums. Rīga: Jumavas grāmatnīca, 2013. 74 lpp.
2. Kusins J., Zariņa V. Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2017. 351 lpp. Sērija “Uzņēmējdarbības bibliotēka” Nr. 69, ISBN 978-9934-543-09-8
3. Mālderis G. Grāmatvedība. Revīzija. Audits. 3. papildizdev. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 144 lpp.
4. Daņēviča D. Finanšu pārskatu revīzija: starptautiskie revīzijas standarti.Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp.
5. KVS iekšējais audits. 3. daļa, Kvalitātes vadības sistēma. Rīga: Biznesa Partneri, 2008. 78 lpp.

Papildliteratūra

1. Brūna I. Iekšējās kontroles pamatprincipi. Rīga: LU, 1999. 20 lpp.
2. Svare A. VID audita rokasgrāmata. 1.daļa. Rīga; Izdevniecība LAPA, 2007. 156 lpp.
3. Бычкова М., Итыгилова Е. Внутрифирменные стандарты аудита (СД – книга). Москва: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2006. 544 с.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava, 2007. 266 lpp.
5. Соколов Б., Рукин В. Системы внутреннего контроля. Москва: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. 442 с.
6. Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2003. 144 lpp.
7. Kurme S. Iekšējā audita profesionālās prakses standartu – izmaiņas 2004. gadā.. Rīga: SIA Ernests & Young Baltic. Semināra materiāli. 2004.
8. The Professional Practices Framework. Florida, USA: The IIA Research Foundation, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. iFinanses. Rīga: iŽurnāli. Pieejams: http://www.ifinanses.lv. ISSN 2255-985x
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709

3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 2255-9507

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Ekonomika”, specializācijas virzienam „Grāmatvedība un finanses”