Код курса Ekon3087

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса23.01.2019

Разработчик курса

author

Anda Vītiņa

Учебная литературa

1. Blends D. Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse. Rīga, 1995. 394 lpp.
2. Graudiņa A. Apdrošināšanas pamati. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 163 lpp.
3. Rubanovskis A. Apdrošināšanas pamati: teorija, plānošana, problēmas. Rīga: EKA, 2004. 201 lpp.
4. Sūniņa - Markēviča K. Apdrošināšana. Rīga: Junior Achievement - Latvija, Rīga, 2003. 143 lpp.

Дополнительная литература

1. Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998, 30.jūn., Nr.188/189.
2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005, 1.apr., Nr. 52
3. Pārapdrošināšanas likums LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2008, 02.jūl., Nr.100