Kursa kods Ekon3087

Kredītpunkti 2

Apdrošināšanas tirgus

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunita Mazūre

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon3091, Vadības grāmatvedība

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Mate2023, Matemātika ekonomistiem

VadZ3029, Saimnieciskās darbības analīze

Kursa anotācija

Apdrošināšana kā nozīmīga finanšu sistēmas sastāvdaļa, kas nodrošina segumu dažādiem ekonomiskiem, klimatiskiem, tehnoloģiskiem, politiskiem un demogrāfiskiem riskiem, radot iespēju mazināt nedrošību privātpersonām, bet uzņēmumiem – samazināt negaidītu un nevēlamu iespējamo notikumu ietekmi un nodrošināt veiksmīgu darbību un attīstību. Studiju kursā studenti iegūst pamatzināšanas par apdrošināšanas principiem, veidiem, iespējām un apdrošināšanas fondu darbību, kā arī apdrošināšanas tirgu regulējošajiem tiesiski normatīvajiem aktiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot apdrošināšanas nozares būtību, sniegto pakalpojumu specifiku. Pārzina apdrošināšanas pakalpojumus, kā arī apdrošināšanas prēmiju un atlīdzību aprēķināšanas procesu - patstāvīgais darbs.
2. Pārzina apdrošināšanas nozares terminoloģiju un nozari regulējošos tiesiski normatīvos aktus - diskusija nodarbībā, kontroldarbs, seminārs.
3. Zināšanas un izpratne par apdrošināšanas pakalpojumiem, prēmiju un atlīdzību aprēķināšanu - kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Spēj noteikt un aprēķināt apdrošināšanas prēmijas un atlīdzības lielumu. Spēj analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izdarīt secinājumus. Izprot apdrošināšanas nozares būtību - kontroldarbs ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās.
5. Spēj izvēlēties atbilstošāko apdrošināšanas pakalpojumu, atrisināt dažādus uzdevumus, sadarboties grupā ar kolēģiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju un izanalizētu izvēlētās apdrošināšanas sabiedrības pakalpojumus un darbību - darbs grupā, diskusijas nodarbībās.
6. Prot prezentēt tiesiski normatīvo aktu struktūru, apdrošināšanas pakalpojumu salīdzinājumu un pamatot izdarīto izvēli - darbs grupā, seminārs.
7. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
8. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi. Spēj prezentēt patstāvīgo darbu rezultātus - grupu darbs, prezentācijas un referāta izstrādāšana.

9. Spēja praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par apdrošināšanas sabiedrību darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un apdrošināšanas nozari regulējošajiem tiesiski normatīvajiem aktiem - patstāvīgie darbi, darbs grupā, kontroldarbi, referāts, prezentācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Apdrošināšanas tirgus izveidošanās vēsture (lekcijas – 2 h)
Apdrošināšanas jēdziens. Apdrošināšanas attīstības vēsture un attīstība Latvijā. Apdrošināšanas tirgus dalībnieki.
2. Apdrošināšanas tirgus ekonomiskā būtība. Riska teorija apdrošināšanā (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
Apdrošināšana – riska pārnešana no apdrošināmā uz apdrošinātāju. Riska klasifikācija. Riska parakstīšana.
3. Apdrošināšanas darbību regulējošā tiesiski normatīvā bāze (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 2 h)
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums. Apdrošināšanas līguma likums. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums. FKTK noteikumi.
4. Apdrošināšanas tirgu raksturojošie lielumi un attīstības tendences (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 2 h)
Apdrošināšanas tirgu raksturojošie lielumi. Apdrošināšanas tirgus attīstības tendences un tā darbības rezultāti. Apdrošinājuma segums un metodes. Apdrošināšanas uzņēmumu struktūra. Personu apdrošināšana. Īpašuma apdrošināšana.
5. Dzīvības apdrošināšanas tirgus raksturojums (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 2 h)
Dzīvības apdrošināšanas tirgus raksturojums, tā attīstība. Lielāko apdrošināšanas sabiedrību darbība šajā tirgū, to raksturojums. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto produktu veidi. Dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas piedāvājumi: veselības apdrošināšanas polises.
6. Nedzīvības apdrošināšanas tirgus raksturojums (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 2 h)
Nedzīvības apdrošināšanas tirgus raksturojošie lielumi un prognozes. Lielākās apdrošināšanas sabiedrības darbojošās šajā tirgū, to raksturojums.
7. Īpašuma apdrošināšana un to riski (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 2 h)
Ietekmējošie riski, kas veido apdrošināšanas prēmijas. Īpašumu apdrošināšanas produktu veidu piedāvājums dažādās Latvijas apdrošināšanas sabiedrībās.
8. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidi (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 2 h)
Atbildības limiti un zaudējumu izmaksas kārtība. Prēmijas aprēķināšanas kārtība. Transportlīdzekļu apdrošināšana. Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, tās normatīvā bāze (OCTA). Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO).
9. Pārapdrošināšana, līdzapdrošināšana un pašapdrošināšana (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
Pārapdrošināšanas nepieciešamība, tās valstiska regulēšana. Pārapdrošināšana Latvijā un tās sadalījums. Līdzapdrošināšanas būtība, tās pielietojums apdrošināšanas tirgū. Pašapdrošināšana, tās priekšrocības un trūkumi.
10. Ekonomisko risku apdrošināšana (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 1 h)
Uzņēmējdarbības apdrošināšanas iedalījums. Uzņēmējdarbības apdrošināšanas produktu piedāvājums dažādās apdrošināšanas sabiedrībās Latvijā. Lauksaimniecības sējumu apdrošināšana, kravu apdrošināšana, ceļojumu apdrošināšana.
11. Privātie pensiju fondi (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
Privāto pensiju fondu izveides galvenie priekšnosacījumi un vieta Latvijas sociālajā apdrošināšanā. Privāto pensiju fondu darba organizācija un darbība. Pensiju plāni, to realizācija. Privātie pensiju fondi un nodokļi Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Apdrošināšanas nozari regulējošie tiesiski normatīvie akti - patstāvīgais darbs, seminārs (15%).
2. Apdrošināšanas jēdzieni (terminoloģija) – kontroldarbs (20%).
3. Trīs apdrošināšanas sabiedrību sniegto pakalpojumu salīdzinājums - darbs grupā, prezentācija (15%).
4. Apdrošināšanas pakalpojumi, prēmiju un atlīdzību aprēķināšana - kontroldarbs ar aprēķiniem (20%).
5. Izvēlētās apdrošināšanas sabiedrības pakalpojumu un darbības analīze. Referāta aizstāvēšana prezentācijas veidā - darbs grupā, referāts, prezentācija (25%).
6. Aktivitāte nodarbībās (5%).
Studiju kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās praktiskajiem darbiem, prezentācijām un kontroldarbiem. Apdrošināšanas nozares tiesiski normatīvo aktu analīze, apdrošināšanas sabiedrības pakalpojumu izpēte un salīdzināšana, kā arī individuāli vai grupā veikta izvēlētās apdrošināšanas sabiedrības darbības analīze (referāts) un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo un praktisko darbu vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Alfejeva J. Apdrošināšanas tiesības: monogrāfija. Rīga: Turība, 2017. 173 lpp.
2. Blends D. Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse. Rīga, 1995. 400 lpp.
3. Graudiņa A. Apdrošināšanas pamati. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 150 lpp.
4. Ieviņš U. Apdrošināšanas pamati. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017. 70 lpp.
5. Punculis J. Privātie pensiju fondi. Rīga: Turība, 1999. 160 lpp.
6. Rubanovskis A. Apdrošināšanas pamati: teorija, plānošana, problēmas. Rīga: EKA, 2004. 201 lpp.
7. Sūniņa-Markēviča K. Apdrošināšana. Rīga: Junior Achievement - Latvija, 2003. 143 lpp.

Papildliteratūra

1. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274969-apdrosinasanas-un-parapdrosinasanas-likums.
2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/306711.
3. Apdrošināšanas līguma likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299053-apdrosinasanas-liguma-likums.
4. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=87547.
5. Thoyts R. Insurance Theory and Practice. Routledge, 2010. 344 p.
6. Tihomirova J. Apdrošināšanas pamati. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2004. 72 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Business Week: nedēļas izdevums. Business Week [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. Pieejams: https://www.bloomberg.com/businessweek.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005. ISSN 1407-2041. http://e-avize.db.lv/
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-sabiedribas.html.
4. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-2505.
5. Latvijas Apdrošinātāju asociācija [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.laa.lv/.
6. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.ltab.lv/.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Grāmatvedība un finanses”