Kursa kods Ekon3087

Kredītpunkti 2

Apdrošināšanas tirgus

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Anda Vītiņa

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par apdrošināšanu, tās būtību un nozīmi, apdrošināšanas tirgu regulējošo likumdošanu, iepazīt dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas tirgū pastāvošos apdrošināšanas veidus, saprast pārapdrošināšanas būtību un tās nozīmīgumu, apdrošināšanas fondu veidošanas kārtību apdrošināšanas akciju sabiedrībās, kā arī iepazīties ar privāto pensiju fondu darbību Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - apdrošināšanas terminoloģijā un apdrošināšanas tirgus regulējošajā likumdošanā, dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas tirgus procesos, privāto pensiju fondu darbībā un to ieguldījumu plānu piedāvājumos.
• Prasmes – orientēties apdrošināšanas tirgū piedāvātajos apdrošināšanas veidos un riskos, patstāvīgi izvērtēt apdrošināšanas līguma nosacījumus un kritiski izvērtēt apdrošināšanas prēmijas. Attieksme– izpratne par apdrošināšanas aģenta vai brokera darba principiem un godīgumu pret klientiem.
• Kompetence – spēj patstāvīgi orientēties Latvijas apdrošināšanas tirgū un tā statistikas datos. Spēj izvērtēt apdrošināšanas riskus un pieņemt lēmumu to izvēlē pēc nepieciešamības. Izprot savstarpējās uzticēšanās nepieciešamību starp klientu un apdrošināšanas aģentu vai brokeri. Izprot apdrošināšanas līgumā minētos nosacījumus un nepieciešamo rīcību pie apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Apdrošināšanas vēsture un svarīgākie termini, kas raksturo apdrošināšanu
2 Apdrošināšanas tirgus ekonomiskā būtība
3 Riska teorija apdrošināšanā.
4 Apdrošināšanas darbību regulējošā likumdošana
5 Likums "Par apdrošināšanas līgumu"
6 Apdrošināšanas tirgus raksturojošie lielumi un attīstības tendences.
7 Dzīvības apdrošināšanas tirgus raksturojums
8 Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto produktu veidi .
9 Nedzīvības apdrošināšanas tirgus raksturojums.
10 Latvijas apdrošinātāju vieta Baltijas apdrošināšanas tirgū
11 Īpašumu apdrošināšana, to riski
12 Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidi
13 Atbildības limiti un zaudējumu izmaksas kārtība.
14 Pārapdrošināšana,līdzapdrošināšana,pašapdrošināšana.
15 Uzņēmējdarbības apdrošināšanas iedalījums
16 Privāto pensiju fondu darbība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites ar atzīmi vērtējumu veido 2 kontroldarbu un patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma vidējā balle

Pamatliteratūra

1. Blends D. Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse. Rīga, 1995. 394 lpp.
2. Graudiņa A. Apdrošināšanas pamati. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 163 lpp.
3. Rubanovskis A. Apdrošināšanas pamati: teorija, plānošana, problēmas. Rīga: EKA, 2004. 201 lpp.
4. Sūniņa - Markēviča K. Apdrošināšana. Rīga: Junior Achievement - Latvija, Rīga, 2003. 143 lpp.

Papildliteratūra

1. Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998, 30.jūn., Nr.188/189.
2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005, 1.apr., Nr. 52
3. Pārapdrošināšanas likums LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2008, 02.jūl., Nr.100

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma Ekonomika, apakšprogrammas Grāmatvedība un finanses studentiem ierobežotās izvēles kurss (B daļa), apakšprogrammu Uzņēmējdarbība un vadīšana, Tiesību zinātnes, Reģionālā attīstība un pārvalde studentiem brīvās izvēles kurss (C daļa).