Kursa kods Ekon3080

Kredītpunkti 3

Tirgus analīze un prognozēšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kurss nodrošina studentiem tirgus analīzes būtības un metožu, kā arī tirgus prognozēšanas izpratni. Kursa ietvaros tiek padziļināti analizētas uzņēmumu, tajā skaitā zemnieku saimniecību, pārstrādes uzņēmumu pieredze tirgus izpētē un preču virzīšanā tirgū, kā arī valdības, zinātniski pētniecisko institūciju un praktiķu veiktais tirgus prognozēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – spēj parādīt padziļinātas zināšanas tirgus izpētē un prognozēšanā, speciālo metožu pielietojumā, kas atbilst jaunākajiem atklājumiem šajā jomā, kā arī nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.
• Prasmes – spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbu tirgus izpētē un prognozēšanā. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem tirgus aspektiem gan ar speciālistiem, gan arī nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju tirgus izpētē un prognozēšanā.
• Kompetence – spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas tirgus izpētes un prognozēšanas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus un, ja nepieciešams, veikt papildus tirgus izpētes analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas tirgus izpētē un prognozēšanā, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā tirgus prognozēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tirgus analīzes un prognozēšanas būtība un nepieciešamība
2 Investīciju projektu realizācija, uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas, kā arī eksporta tirgus izvērtējums
3 Tirgus analīzes un prognozēšanas process - mērķis, plāns, informācijas avoti
4 Pētījumu etapu un izmaksu plānošana
5 Tirgus analīzes un prognozēšanas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes
6 Slēptais mārketings - organizēšanas principi, īstenošanas formas, atpazīšana
7 Tirgus segmenta platuma un garuma analīze
8 Socioloģiskie pētījumi tirgus izpētē un prognožu veidošanā
9 Eksperimenti tirgus pētījumos, Groza metode
10 E-mārketinga būtība, funkcijas, veidi un analīze
11 Portfolio analīze
12 Latvijā veikto tirgus pētījumu un prognožu rezultātu analīze
13 Brendu izveide un kļūdu analīze
14 Jauna produkta attīstīšanas process un tā izvērtējums
15 Tirgus pētījumu ētiskie aspekti
16 Tirgus pētījumu prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa apguves laikā studentu zināšanu pārbaude tiek veikta ar kontroldarbu, seminārnodarbību diskusiju un patstāvīgo darbu palīdzību. Kontroldarbos studentiem daļai no jautājumiem tiek sniegti iespējamie atbilžu varianti, bet daļai jautājumu studentam atbildes jāsniedz pašam rakstiskā formā. Kontroldarbu vērtējums tiek ņemts vērā vērtējot studenta apgūtās zināšanas kursa noslēgumā. Kursa noslēgumā studenti kārto ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
3. Kadens R. Partizānu mārketinga tirgus izpēte. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 254 lpp.
4. Niedrītis J. Ē. Mārketings. 4. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 488 lpp.

Papildliteratūra

1. Praude V. Mārketings. 2. izdevums. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 665 lpp.
2. Vestvuds Dž. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 128 lpp.
3. Geipele I., Fedotova K. Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū; mārketinga loģistika; merčendaizings: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 181 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Diena. Rīga: Diena, 1990- ISSN 1407-1290.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studijās.