Kursa kods Ekon3079

Kredītpunkti 3

Datorgrāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inese Grundšteina

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Ekon2131, Ievads ekonomikas studijās

Ekon3091, Vadības grāmatvedība

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar aktuālāko informāciju par Latvijā pieejamākajām datorprogrammām, šo programmu izstrādātājiem, programmu pielietošanas aktualitātēm un tehniskajiem parametriem. Lekciju ciklā ir ietverti arī tādi jautājumi, kā datorprogrammu pirātisms Latvijā, salīdzinājumā ar rādītājiem pasaulē, un iespējām datorpirātismu mūsu valstī mazināt. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūta grāmatvedības datorprogramma „Tildes Jumis”, sākot ar datu ievadi par uzņēmumu, kā arī finanšu uzskaites iespējām programmā, līdz bilances sastādīšanai uz konkrēta uzņēmuma rādītāju bāzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Iegūst zināšanas par grāmatvedības uzskaites formām, jaunākajām datorprogrammām un to izmantošanas iespējām - Diskusija semināru nodarbībā, izmantojot prezentācijas.
2.Tiek veidota izpratne par kontu plānu, tā pielietošanu un raksturojumu, par ikdienas grāmatvedības uzskaites procesu uzņēmumā - Diskusija nodarbībā, grāmatvedības teorijas atkārtošana.
3.Tiek veidota izpratne par vadības funkcijām un procesiem un vadītāja lomu datorprogrammas pareizai izvēlei un pielietošanas nepieciešamībai, lai varētu grāmatvedības datus izmantot arī radošai uzņēmējdarbības plānošanai un analīzei tālākā nākotnē - Diskusija semināru nodarbībā, dažādu situāciju un piemēru prezentēšana.
4.Spēj izvēlēties atbilstošas grāmatvedības uzskaites metodes, prot pielietot grāmatvedības teorētiskās zināšanas konkrētajā programmā - Praktisko darbu izpilde.
5.Spēj patstāvīgi ievērot grāmatvedības uzskaites pamatprincipus un noteikt to nozīmīgumu, radīt darbavietā atbilstošu vidi, kā arī veidot pareizu attieksmi programmas pielietojumā - Praktisko darbu izpilde.
6.Prot izvēlēties pamatoti piemērotāko datorprogrammu uzņēmumam, spēj komunicēt, prezentēt un pārliecināt vadību par pareizo lēmumu, kā to darītu profesionāls grāmatvedis - Praktisko darbu izpilde.
7.Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, apkopot un sagatavot informāciju, strādāt grupā un izteikt viedokli - Patstāvīgais darbs.
8.Spēj pamatot lēmumus un izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas grāmatvedības uzskaites organizēšanā un nodrošināšanā uzņēmumā - Kontroldarbi, praktiskie darbi, semināri.

9.Spēj patstāvīgi formulēt un izanalizēt problēmas grāmatvedības uzskaites organizācijas jomā, spēj veikt ikdienas darba pienākumus izvēlētajā grāmatvedības programmā - Kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Programmas “Tildes Jumis” uzstādīšana un sagatavošana darbam (lekcija - 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
2. Kontu plāna iepazīšana, sākuma atlikumu ievadīšana programmā „Tildes Jumis” (lekcija - 2 stundas, praktiskie darbi – 3 stundas)
3. Kases ieņēmumu un izdevumu orderu aizpildīšana, kases slēgums, eiro un citu valūtu uzskaite kasē programmā „Tildes Jumis” (lekcija - 2 stundas, praktiskie darbi – 3 stundas)
4. Bankas ienākošie un izejošie maksājumi, bankas izrakstu apstrāde programmā „Tildes Jumis” (lekcija - 2 stundas, praktiskie darbi – 3 stundas)
5. Avansu norēķinu uzskaite programmā “Tildes Jumis” (lekcija - 2 stundas, praktiskie darbi – 3 stundas)
6. Darbinieku, darba, darba samaksas un ar norēķiniem par darba samaksu saistīto operāciju dokumentācija un uzskaites reģistri programmā “Tildes Jumis” (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
7. Atskaišu aizpildīšana par darba samaksu un darbiniekiem programmā „Tildes Jumis” (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
8. Ieņēmumu no saimnieciskās darbības uzskaite programmā “Tildes Jumis” (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
9. Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite programmā “Tildes Jumis” (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
10. Noliktavas uzskaite programmā “Tildes Jumis” (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)

11. Atskaišu un pārskatu sagatavošana un izdrukas programmā “Tildes Jumis” (lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā studentiem jāizpilda aprēķini programmā – 40%, jānokārto divi kontroldarbi (praktiskie uzdevumi) – 10%, tests – 10%. Eksāmena darbs – 40%. Eksāmenu veido nosacīta uzņēmuma grāmatvedības datu sagatavošana vai uzņēmuma grāmatvedības piemēra izpilde uz datora, reģistru un pārskatu sastādīšana ar grāmatvedības datorprogrammas palīdzību.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi sagatavojamo referātu tēmas:
1. Programmas „X” raksturojums.
2. Uzņēmuma „Z” grāmatvedības kārtošana un organizācija, izmantojot grāmatvedības programmu „A”.

3. Grāmatvedības datorprogrammu „X” un „Y” salīdzinājums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena, kontroldarbu un prezentācijas vidējais svērtais vērtējums ballēs.

Pamatliteratūra

1. Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 168 lpp. ISBN 978-9934-18-209-9
2. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 320 lpp.
3. Jaunzeme J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 256 lpp.
4. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
5. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 7. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 143 lpp.
6. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 20196. 195 lpp.
7. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp.

8. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 4. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 143 lpp.

Papildliteratūra

1. Strēle I. Datorgrāmatvedība. Rīga, 2010. 127. lpp.
2. Tildes Jumis lietotāja rokasgrāmata. Tildes Jumis, 2011. 255 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 06.02.2020.]. Pieejams: http://dl.tilde.lv/TildesJumis/Help/5.5/Online/index.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. iFinanses. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm, Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709

3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 2255-9507

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienam “Grāmatvedība un finanses”