Kursa kods Ekon3079

Kredītpunkti 3

Datorgrāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inese Grundšteina

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Ekon2131, Ievads ekonomikas studijās

Ekon3091, Vadības grāmatvedība

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar aktuālāko informāciju par Latvijā pieejamākajām datorprogrammām, šo programmu izstrādātājiem, programmu pielietošanas aktualitātēm un tehniskajiem parametriem. Lekciju ciklā ir ietverti arī tādi jautājumi, kā datorprogrammu pirātisms Latvijā, salīdzinājumā ar rādītājiem pasaulē, un iespējām datorpirātismu mūsu valstī mazināt. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūta grāmatvedības datorprogramma „Tildes Jumis”, sākot ar datu ievadi par uzņēmumu, kā arī finanšu uzskaites iespējām programmā, līdz bilances sastādīšanai uz konkrēta uzņēmuma rādītāju bāzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par grāmatvedības uzskaites formām, jaunākajām datorprogrammām un to izmantošanas iespējām. Prasmes – prot pielietot konkrēto programmu, prot pamatoti izvēlēties datorprogrammas, strādājot programmā, rada darba vietā konkrēto vidi un veido pareizu attieksmi programmas pielietojumā. Kompetences - Tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes – grāmatvedības programmas izvēlē, grāmatvedības uzskaites organizēšanā un nodrošināšanā uzņēmuma veiksmīgai darbībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Grāmatvedības datorprogrammu izmantošanas iespējas un uzdevumi
2 Grāmatvedības datorprogrammu lietošanas reglamentējošā likumdošana Latvijā
3 Grāmatvedības formas, to rašanās vēsture un raksturojums
4 Grāmatvedības datorprogrammu iedalījums un izvēles kritēriji
5 Grāmatvedības datorprogrammu tirgus Latvijā un ārpus tās
6 Grāmatvedības datorprogrammu tirgus Latvijā un ārpus tās
7 Latvijā biežāk pielietoto datorprogrammu raksturojums; programmas "Tildes Jumis" raksturojums
8 Datorprogrammu pirātisma pazīmes un statistika
9 Programmas "Tildes Jumis" uzstādīšana un sagatavošana darbam
10 Programmas "Tildes Jumis" uzstādīšana un sagatavošana darbam
11 Naudas līdzekļu uzskaite programmā "Tildes Jumis"
12 Avansu norēķinu uzskaite programmā "Tildes Jumis"
13 Darba samaksas uzskaite programmā "Tildes Jumis"
14 Ieņēmumu un izdevumu uzskaite programmā "Tildes Jumis"
15 Pamatlīdzekļu un noliktavas uzskaite programmā "Tildes Jumis"
16 Atskaišu un pārskatu sagatavošana programmā "Tildes Jumis"

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā studentiem jāiesniedz referāts, jānokārto divi kontroldarbi. Eksāmena darbs - nosacīta uzņēmuma grāmatvedības datu sagatavošana vai uzņēmuma grāmatvedības piemēra izpilde uz datora, reģistru un pārskatu sastādīšana ar grāmatvedības datorprogrammas palīdzību.

Pamatliteratūra

1. Tildes Jumis lietotāja rokasgrāmata. Tildes Jumis, 2011. 255 lpp.
2. Strēle I. Datorgrāmatvedība, Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 127 lpp.
3. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga: SIA "Izglītības soļi", 2009. 252 lpp.
4. Rozentāle T., Teorētisko nodarbību metodiskie materiāli. Datorgrāmatvedība. Jēkabpils; Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 2007. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Zariņa V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības. "Biznesa augstskola "Turība" SIA, Rīga, 2004. 263 lpp.
2. Stiglica L. Finanšu grāmatvedības praktikums, Rīga: Biznesa partneri, 2004. 95 lpp.
3. Zommers J. Datorizēta projekta vadīšana. Rīgas Biznesa Augstskola Turība, 2000. 114 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.
2. Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.
3. Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienam “Grāmatvedība un finanses”