Kursa kods Ekon3079

Kredītpunkti 3

Datorgrāmatvedība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaGrāmatvedības un uzskaites teorija48163227/09/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inese Grundšteina

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Papildliteratūra

1. Zariņa V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības. "Biznesa augstskola "Turība" SIA, Rīga, 2004. 263 lpp.
2. Stiglica L. Finanšu grāmatvedības praktikums, Rīga: Biznesa partneri, 2004. 95 lpp.
3. Zommers J. Datorizēta projekta vadīšana. Rīgas Biznesa Augstskola Turība, 2000. 114 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.
2. Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.
3. Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligātais izvēles kurss (B daļa) Ekonomikas fakultātes sociālo zinātņu bakalaura ekonomikā studiju programma grāmatvedības un finanšu apakšprogrammas studentiem

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar grāmatvedības datorprogrammām Latvijā un ārpus tās, prast izvēlēties programmu atbilstoši katra uzņēmuma specifikai, darbības apstākļiem, iegūt iemaņas grāmatvedības datorprogrammas izmantošanā grāmatvedības kārtošanai, ekonomiskai analīzei, kontrolei, plānošanai un procesu vadīšanai uz konkrēta uzņēmuma bāzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par grāmatvedības uzskaites formām, jaunākajām datorprogrammām un to izmantošanas iespējām. Prasmes – prot pielietot konkrēto programmu, prot pamatoti izvēlēties datorprogrammas, strādājot programmā, rada darba vietā konkrēto vidi un veido pareizu attieksmi programmas pielietojumā. Kompetences - Tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes – grāmatvedības programmas izvēlē, grāmatvedības uzskaites organizēšanā un nodrošināšanā uzņēmuma veiksmīgai darbībai.

Kursa plāns

1 Grāmatvedības datorprogrammu izmantošanas iespējas un uzdevumi
2 Grāmatvedības datorprogrammu lietošanas reglamentējošā likumdošana Latvijā
3 Grāmatvedības formas, to rašanās vēsture un raksturojums
4 Grāmatvedības datorprogrammu iedalījums un izvēles kritēriji
5 Grāmatvedības datorprogrammu tirgus Latvijā un ārpus tās
6 Grāmatvedības datorprogrammu tirgus Latvijā un ārpus tās
7 Latvijā biežāk pielietoto datorprogrammu raksturojums; programmas "Tildes Jumis" raksturojums
8 Datorprogrammu pirātisma pazīmes un statistika
9 Programmas "Tildes Jumis" uzstādīšana un sagatavošana darbam
10 Programmas "Tildes Jumis" uzstādīšana un sagatavošana darbam
11 Naudas līdzekļu uzskaite programmā "Tildes Jumis"
12 Avansu norēķinu uzskaite programmā "Tildes Jumis"
13 Darba samaksas uzskaite programmā "Tildes Jumis"
14 Ieņēmumu un izdevumu uzskaite programmā "Tildes Jumis"
15 Pamatlīdzekļu un noliktavas uzskaite programmā "Tildes Jumis"
16 Atskaišu un pārskatu sagatavošana programmā "Tildes Jumis"

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā studentiem jāiesniedz referāts, jānokārto divi kontroldarbi. Eksāmena darbs - nosacīta uzņēmuma grāmatvedības datu sagatavošana vai uzņēmuma grāmatvedības piemēra izpilde uz datora, reģistru un pārskatu sastādīšana ar grāmatvedības datorprogrammas palīdzību.

Pamatliteratūra

1. Tildes Jumis lietotāja rokasgrāmata. Tildes Jumis, 2011. 255 lpp.
2. Strēle I. Datorgrāmatvedība, Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 127 lpp.
3. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga: SIA "Izglītības soļi", 2009. 252 lpp.
4. Rozentāle T., Teorētisko nodarbību metodiskie materiāli. Datorgrāmatvedība. Jēkabpils; Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 2007. 90 lpp.