Kursa kods Ekon3074

Kredītpunkti 2

Loģistika mārketingā

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareLatvijas tautsaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesasoc. prof.

Ingūna Gulbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju procesā studenti izpratīs paņēmienus un pamatprincipus veiksmīgai preču plūsmas organizēšanai, pārdošanas procesa nodrošināšanai un tā izmaksu samazināšanai. Iegūs praktiskas iemaņas sagādes organizēšanā, pieskaņojot to patērētāju vajadzību pilnīgākai apmierināšanai. Kurss sniedz zināšanas par sadales kanālu veidošanu, tā dalībnieku un pakalpojumu sniedzēju izvēles nosacījumiem un procesu. Kursa mērķis ir padziļināt priekšstatu par loģistikas un mārketinga mijiedarbības pozitīvo nozīmi, aktuālajām tendencēm mārketingā un loģistikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par aktuālajām loģistikas un mārketinga koncepcijām pasaules biznesa globalizācijas apstākļos. Padziļinātas zināšanas par loģistikas darbību veidiem. Izpratne par atšķirīgu loģistikas principu un sistēmu izmantošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs. Prasmes - spēj patstāvīgi analizēt un novērtēt uzņēmējdarbības iekšējo un ārējo vidi veidojošo un ietekmējošo faktoru kopumu, kuri ietekmē loģistikas sistēmas un komponentus. Spēj argumentēti izskaidrot pamata loģistikas darbības veidu un loģistikas darbību nodrošināšanas veidu pielietojumu integrētajā mārketingā. Prot atrast un izmantot jaunu pieeju tradicionālu loģistikas un mārketinga jautājumu risināšanā. Kompetence - spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas situācijas integrētā loģistikā un mārketingā, pamatot savus secinājumus un izteikt priekšlikumus problēmu risināšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Loģistikas attīstība pasaulē un Latvijā.
2 Integrētās loģistikas pieeja un loģistikas sistēmu transformācija.
3 Loģistikas vide, to ietekmējošie faktori.
4 Loģistiku ietekmējošo faktoru vērtējums
5 Pasūtījumu vadīšanas nozīme plūsmu paātrināšanā.
6 Transporta loma loģistikas procesu nodrošināšanā tirdzniecībā.
7 Pārvadātāju izvēle un grafiku sastādīšana.
8 Optimālu pārvadājumu maršrutu izveides pamatprincipi.
9 Iesaiņojuma loma loģistikas procesos.
10 Cenu veidošana atbilstoši mārketinga stratēģijai.
11 Krājumu loma mārketingā, krājumu vadīšana.
12 Noliktavu loģistika.
13 Sadales loģistika, tās pamatprincipi
14 Servisa loma mārketinga loģistikas procesos.
15 Loģistikas un mārketinga mijiedarbība
16 Jaunās tendences loģistikā un mārketingā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noslēgumā ieskaite ar atzīmi, kuras iegūšanai jānokārto divi kontroldarbi par teorētiskajiem
jautājumiem un jāsagatavo referāts un tā prezentācija semināriem.

Pamatliteratūra

1. Praude V., Belčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003, 541 lpp. : Valters un Rapa, 2000, 238 lpp. Ir LLU FB 3 eks.
3. Christopher M., Peck H. Marketing logistics. 2nd edition., A Butterworth-Heinemann Title; 2003, 168 p.
4. Kpeтoв, И.И. Лoгиcтиka вo внeшнеторговой дятельноти. Москва: ДИСб. 2006 г. 250 c.

Papildliteratūra

1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Rīga: Turība, 2005, 296 lpp.
2. Harrison A., Hoek R., Logistics Management and Strategy. 2nd edition, London: Prentice-Hall International, 2005, 308 p.
3. Christopher M. Logistics and supply chain management. Third Edition. London: Prentice-Hall International, 2005, 305 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmām.