Kursa kods Ekon3049

Kredītpunkti 2

Uzņēmuma finanses

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaFinanses un kredīts32161627/09/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Evita Apsīte

ekonomikas maģistrs

author vieslekt.

Gita Vaivode

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006., 225 lpp.
2. Сатклифф М., Доннеллан М. Еффективная финансовая деятельность. Москва, Вершина, 2009. 494 с.
3. Bittlestone R. Financial management for business: cracking the hidden code. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010. 201 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922
3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", uzņēmējdarbības un vadīšanas, tiesību zinātņu, reģionālās attīstības un pārvaldes, grāmatvedības un finanšu apakšprogrammu studentiem, obligātais kurss (A daļa). Brīvās izvēles kurss neekonomikas apakšprogrammu studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar finanšu vadīšanu uzņēmumā, apgūst finanšu vadības uzbūvi, funkcijas, mērķi un iepazīstas ar finanšu vadītāja darbību, ietverot finanšu plānošanu, tās izpildi un uzņēmuma finansēšanu ar pašu un aizņemto kapitālu. Studenti apgūst finanšu analīzi, pievēršot uzmanību analīzes datu izmantošanas mērķim.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par finanšu vadības mērķi, nozīmi, veidošanu uzņēmumā un par finanšu vadības darbības virzieniem. Prasmes – prot pielietot finanšu vadības funkcijas. Prot veidot finanšu plānus, veikt finansiālā stāvokļa novērtēšanu un tā dinamikas analīzi, interpretēt finanšu informāciju, novērtēt uzņēmuma norēķinu veidus, spēj noteikt kapitāla veidošanu ietekmējošos faktorus uzņēmumā, sastādīt kredīta atmaksas grafiku un aprēķināt maksātnespējas iestāšanās iespējamību. Spēj analizēt un vērtēt finanšu vadības darbību uzņēmumā. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai veiktu finanšu vadīšanu uzņēmumā. Spēj izmantot finanšu vadības darbību finanšu lēmumu pieņemšanā un panākt uzņēmuma vērtības palielināšanu.

Kursa plāns

1 Finanšu jēdziens, būtība. Finanšu sistēmas būtība, uzbūve un raksturojums.
2 Finanšu vadības uzbūve, mērķi, uzdevumi un funkcijas
3 Finanšu vadības organizatoriskā un informatīvā nodrošināšana.
4 Finanšu vadītājs, tā mērķi un uzdevumi.
5 Finanšu analīzes teorētiskie aspekti. Bilances vertikālā un horizontālā analīze.
6 Koeficentu aprēķināšana.
7 Finanšu plānošana, tās nozīme. Finanšu kontrole uzņēmumā.
8 Finanšu plānošanas veidi. Funkcionālie un finanšu budžeti.1.kontroldarbs.
9 Naudas plūsmas plānošana. Uzņēmuma norēķinu formas.
10 Uzņēmuma finansēšanas avoti. Finansēšana ar pašu un aizņemto kapitālu.
11 Kapitāla vajadzības noteikšana.
12 Kredītu būtība un veidi.
13 Kredītu nodrošinājums, kredītlīgums. Īpašas finansēšanas formas.
14 Finanšu tirgus. Finanšu risku vadība.
15 Investīciju būtība, veidi un vadība.
16 Uzņēmuma maksātnespējas novērtēšana, bankrots, likvidācija. 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, iesniegtiem visiem patstāvīgiem darbiem un aizstāvētam referātam. Eksāmens rakstiskā veidā, kas sastāv no teorētiskiem jautājumiem, testa jautājumiem un uzdevumu risināšanas. Kopīgais iegūstamais punktu skaits 30 punkti, kas veido 10 balles.

Pamatliteratūra

1. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerošenko ... [u.c.]. Rīga : Dienas Bizness, 2004. 2 sēj.
2. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp
3. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 287.lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga, Apgāds “Jumava”, 2007. 266.lpp.