Kursa kods Ekon3046

Kredītpunkti 2

Vērtspapīru tirgus

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaFinanses un kredīts32161631/01/2012Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ingrīda Jakušonoka

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Фабоцци Ф. Управление инвестициями. пер. с англ. Москва: Инфра-М, 2000.
2. Apsītis Ģ., Aščuks U. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. Otrais pap. izd. Rīga: Jumava, 2006. 222. lpp.
3. Фондовый рынок: курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов»). пер. c англ. Москва: Альпина Паблишер, 2002. 276 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041 Diena. Rīga : Diena. ISSN 1407-1290.

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", grāmatvedības un finanšu apakšprogrammas studentiem ierobežotās izvēles kurss (B daļa).

Kursa anotācija

Studenti gūst padziļinātas zināšanas par vērtspapīru tirgus darbības principiem, likumdošanas un normatīvo bāzi, regulēšanas un uzraudzības kārtību. Pamatojoties uz secīgu vērtspapīru apgrozības etapu apguvi: emisija, sākotnējā izvietošana, otrreizējā apgrozība - tiek apgūti darījumi ar vērtspapīriem un ar tiem saistītie finanšu aprēķini, vērtspapīru portfeļa komplektēšana un pārvaldīšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par vērtspapīru tirgus darbības principiem, likumdošanas un normatīvo bāzi, regulēšanas un uzraudzības kārtību. Pamatojoties uz secīgu vērtspapīru apgrozības etapu apguvi: emisija, sākotnējā izvietošana, otrreizējā apgrozība - tiek apgūti darījumi ar vērtspapīriem un ar tiem saistītie finanšu aprēķini.
• Prasmes – iegūt un analizēt informāciju par Baltijas vērtspapīru tirgu, finanšu instrumentiem, tirgus segmentiem, vērtspapīru ienesīgumu, veikt aprēķinus par akciju, obligāciju, valsts parādzīmju, vekseļu un opciju darījumu ienesīgumu.
• Spēja salīdzināt un izvērtēt dažādus vērtspapīru tirgus segmentus, veikt aprēķinus par akciju, obligāciju, valsts parādzīmju, vekseļu un opciju darījumu ienesīgumu, patstāvīgi pieņemt lēmumus par investīcijām vērtspapīros.

Kursa plāns

1 Vērtspapīru būtība un klasifikācija.Latvijas vērtspapīru tirgus izveides koncepcija
2 Vērtspapīru projektēšana un emisijas sagatavošana. Vērtspapīru emisijas prospekts.
3 Vērtspapīru reģistrācija un sākotnējā izvietošana
4 Vērtspapīru otrreizējā apgrozība. Vērtspapīru tirdzniecības organizācijas principi
5 1. kontroldarbs - Vērtspapīru emisija un apgrozība; Akciju un obligāciju aprēķini
6 Finanšu instrumentu tirgus struktūra un darbība. Emitenti un investori vērtspapīru tirgū
7 Rīgas Fondu biržas darbība Nasdaq OMX biržu apvienībā. Latvijas Centrālā depozitārija darbība
8 Finanšu instrumentu tirgus darbību regulējošās likumdošanas veidošanas pamatprincipi
9 Finanšu instrumentu tirgus uzraudzības institūcijas, to uzdevumi un funkcijas
10 2. kontroldarbs - Latvijas vērtspapīru tirgus dalībnieki; Akciju novērtēšana, dividenžu aprēķini
11 Ar akciju ienesīgumu un risku saistītie aprēķini.
12 Baltijas vērtspapīru saraksts. Akciju kotēšana. Biržu indeksi. Reitingi.
13 3. kontroldarbs - Latvijas finanšu instrumentu tirgus darbība un uzraudzība
14 Korporatīvie un valsts saistību vērtspapīri, to kotēšana un emisija.
15 Obligācijas, valsts parādzīmes un ar tām saistītie aprēķini. Vekseļi. Opcijas.
16 4.kontroldarbs - valsts un korporatīvie vērtspapīri un ar tiem saistītie aprēķini

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jābūt iesniegtam patstāvīgajam darbam, to izstrādā pēc individuāli ar pasniedzēju saskaņotas tēmas, iesniedz datorsalikumā; jāsaņem pozitīvs novērtējums par prezentācijām semināru nodarbībās (saskaņā ar semināru tēmu grafiku); ar pozitīvu vērtējumu jābūt uzrakstītiem visiem četriem kontroldarbiem.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Finanšu instrumenti. Rīga: Burtene, 2009.-1.sēj. 446 lpp.
2. Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Eighth ed., John Wiley & Sons, Inc, 2009, 727 p.
3. Sharpe W.S, Alexander G. J. , Bailey J. V. Investments. 5th ed. M. Infra-M. 2009. 1028 p.
4. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 118 lpp.