Kursa kods Ekon3045

Kredītpunkti 2

Nodokļi un nodevas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaFinanses un kredīts32161627/09/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Mistre

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Andrejeva A, Ketners K., Krastiņš A. Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē. Mācību līdzeklis. Rīga, 2007. 132 lpp.
2. Libermanis S. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas. Rīga: Kamene, 1998. 261 lpp.
3. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga, 2001. 159 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts: valsts normatīvie likumdošanas akti. Rīga : Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0405.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709.
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss (A daļa) akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" pilna un nepilna laika studijās; obligāts nozares studiju kurss (B2 daļa) 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Komerczinības".

Kursa anotācija

Studenti apgūst LR nodokļu sistēmas struktūru, prot orientēties tās likumdošanas un normatīvās bāzes informatīvajā materiālā, apgūst svarīgāko nodokļu un nodevu būtību un aprēķināšanas kārtību. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūtas iemaņas nodokļu aprēķināšanā, deklarāciju un atskaišu sastādīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmas būtību un nodokļu aprēķināšanas kārtību. Prasmes – prot orientēties Latvijas Republikas nodokļu un nodevu likumdošanā, aprēķināt nodokļus un sastādīt deklarācijas un pārskatus. Kompetences – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes nodokļu aprēķināšanā, deklarāciju un pārskatu sastādīšanā.

Kursa plāns

1 LR nodokļu sistēma
2 Likums „Par nodokļiem un nodevām”
3 Algas nodoklis
4 Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšana
5 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu noteikšana pašnodarbinātām personām
6 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un ienākumu deklarēšana
7 Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšana
8 Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana
9 Mikrouzņēmuma nodokļa aprēķināšana
10 1.Kontroldarbs: Ienākuma nodokļu un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu aprēķināšana.
11 Pievienotās vērtības nodoklis..
12 Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas aizpildīšana
13 Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana.
14 Dabas resursu nodokļa aprēķināšana
15 Pārējie nodokļi un nodevas
16 2.kontroldarbs: PVN, NĪN, DRN un pārējo nodokļu un nodevu aprēķināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem diviem kontroldarbiem.

Pamatliteratūra

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2010. 570 lpp.
2. Kavale L., Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 78 lpp.
3. Kodoliņa - Miglāne I. Nodokļi Latvijā 2007. Rīga: Turības mācību centrs, 2007. 105 lpp.
4. LR Nodokļu sistēma. Lietišķas informācijas dienests. Rīga, 1995. www.likumi.lv