Kursa kods Ekon3040

Kredītpunkti 2

Finanses un kredīts

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums03.05.2011

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Raimonds Ķesteris-Mālkalns

Mg. oec.

author lekt.

Anita Kreicberga

Mg. sc. soc.

author lekt.

Evita Apsīte

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir gūt zināšanas par LR finanšu, budžeta un nodokļu sistēmu, to uzbūvi, regulēšanas mehānismu un likumdošanas bāzi. Studenti apgūst banku sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par finanšu un kredītu teorētiskiem, likumdošanas aspektiem un valsts finanšu sistēmas darbības principiem. Prasmes – spēja analītiski vērtēt valstī notiekošos finanšu un kreditēšanas procesus. Izprast un diskutēt par valsts budžeta izstrādi, nodokļu un banku sistēmu. Attieksmes – tiek veidota izpratne par valsts finanšu notikumiem, par finanšu un kredītu sistēmas darbību. Kompetences – patstāvīgi spriest, vērtēt un formulēt valstī notiekošos finanšu procesus esošajā ekonomiskajā situācijā

Kursa saturs(kalendārs)

1 LR finanšu sistēma, tās struktūra, loma, funkcijas.
2 Finanšu pārvalde. Finanšu tirgus.
3 Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
4 LR budžeta būtība, funkcijas. Budžeta veidošanas principi.
5 LR likums "Par budžetu un finanšu vadību". Valsts budžeta sastādīšana, apstiprināšana.
6 Budžeta deficīts, tā regulēšanas metodes
7 Valsts iekšējais un ārējais parāds, tā regulēšana, kontrole.
8 Vietējās finanses. LR pašvaldību budžeti. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisms.
9 LR nodokļu sistēma, tās reforma. LR likums "Par nodokļiem un nodevām".
10 Nodokļu administrēšana. LR likums "Par Valsts ieņēmumu dienestu".
11 LR banku sistēma, tās reformas. Latvijas banka kā centrālā banka.
12 Normatīvie akti banku darbības regulēšanai. Kredītiestāžu attīstība un uzraudzība.
13 Banku sistēmas stabilitātes nozīme, banku krīzes.
14 Kredītu loma ekonomikā. Kredītu veidi, to raksturojums.
15 Kreditēšanas pamatprincipi. Kredītu izsniegšana, klienta kredītspēja, tās novērtēšana.
16 Kredītresursu tirgus Latvijā, tā attīstība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Jābūt iesniegtam patstāvīgajam darbam, kuru izstrādā pēc individuāli ar pasniedzēju saskaņotas tēmas. Jāsaņem pozitīvs vērtējums par izstrādātā patstāvīgā darba prezentāciju semināra nodarbībā. Kontroldarbos jāiegūst pozitīvs vērtējums. Studiju kursa noslēgumā EF pilna laika apmācības studentiem tiek rīkota studentu darbu zinātniskā konference.

Pamatliteratūra

1. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. - Rīga, RTU, 2007. 351 lpp.
2. Kudinska M. Kreditēšana. - Rīga, Latvijas komercbanku asociācijas konsultāciju un mācību centrs, 2008. 126 lpp.
3. Kavale L Budžets un finanses. - Rīga, LU, 2008. 44 lpp.
4. Gončarovs G. Finanšu teorija. - Rīga, LU, 2000. 110 lpp.

Papildliteratūra

1. Džondžua M. Parādu atgūšana: kredītu pārvaldības tehnoloģija un psiholoģija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007 167 lpp.
2. Praude V. Finanšu instrumenti. I: Ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: SIA Burtene, 2009.
3. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes: Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 117 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709.
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Ekonomika", uzņēmējdarbības un vadīšanas, grāmatvedības un finanšu, tiesību zinātņu, reģionālās attīstības un pārvaldes apakšprogrammu studentiem ierobežotās izvēles kurss (B daļa), MF mežinženieru studiju programmā obligātais kurss; neekonomikas apakšprogrammu studentiem kā brīvās izvēles kurss.