Kursa kods Ekon2138

Kredītpunkti 2

Ekonomisko datu apstrāde

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Aija Jurevica

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par ekonomisko datu apstrādi un prasmes studiju darbu un pētniecisko darbu izstrādē un tehniskajā izpildē. Students iemācās pielietot informācijas tehnoloģijas dažādu ekonomisko uzdevumu risināšanā, pētījumu rezultātu attēlošanā un analīzē; izprast un ievērot studiju darbu izpildes tehniskās prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina pētījumiem nepieciešamo datu avotus un aprēķinu veikšanai izmantojamo programmatūru. Kontroldarbs.
2. Pārzina pētījumu rezultātu noformēšanas tehniskās prasības, to īstenošanai noderīgo datu apstrādes programmatūru. Kontroldarbs, patstāvīgais darbs
3. Spēj pielietot informācijas tehnoloģijas dažādu ekonomisku uzdevumu risināšanā, rezultātu attēlošanā un analīzē. Kontroldarbs.
4. Spēj izpildīt darba rezultātu apkopošanai un izklāstīšanai izvirzītās tehniskās prasības. Kontroldarbs.
5. Prot izmantot statistikas datu bāzes pētījumam nepieciešamo datu iegūšanai. Praktiskie darbi
6. Prot sistematizēt un prezentēt citiem sava darba rezultātus. Patstāvīgais darbs

7. Spēj izmantot programmatūru, lai apstrādātu un analizētu informāciju, kā arī noformētu pētījumu rezultātus saskaņā ar izvirzītajām prasībām. Kontroldarbi, patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Darbs ar teksta redaktoru. Dokumenta sekcijas veidošana. Noformējuma stilu sagatavošana un izmantošana. (2 stundas)
2. Tabulas, zīmējuma un attēla veidošana dokumentā. Tabulas noformēšana, aprēķinu veikšana tabulā. Zīmējuma elementi, to grupēšana. Attēla piesaiste tekstam. (2 stundas)
3. Dokumenta objektu automātiskā numurēšana, numuru koriģēšana. Automātisko norāžu veidošana un koriģēšana. (2 stundas)
4. Lappušu numurēšana. Literatūras saraksta sakārtošana. Attēlu, tabulu un satura rādītāja izveide. (2 stundas)
5. Kontroldarbs par dokumenta noformēšanu. (2 stundas)
6. Prezentācijas veidošanas principi. (2 stundas)
7. Darbs ar elektronisko tabulu. Formulu veidi. Aritmētiskās darbības, to izpildes secība. (2 stundas)
8. Matemātikas, Statistikas, Datuma, Loģiskās funkcijas. (2 stundas)
9. Datu ieguve no statistikas datu bāzēm. Hronoloģiski aprēķini. (2 stundas)
10. Darbs ar datumu informāciju. (2 stundas)
11. Darbs ar loģiskajām funkcijām. (2 stundas)
12. Tabulas jēdziens. Tabulas datu apstrāde ar Matemātikas, Statistikas, Teksta grupas funkcijām. (4 stundas)
13. Grafiku veidošana un noformēšana. (2 stundas)
14. Kontroldarbs par datu apstrādi ar elektronisko tabulu. (2 stundas)

15. Patstāvīgā darba prezentācija. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgam vērtējumam jāiegūst vismaz 40% no katra kontroldarba un patstāvīgā darba vērtējuma punktiem.
1. Kontroldarbs par teksta dokumenta apstrādi (26 p.)
2. Kontroldarbs par datu apstrādi elektroniskajā tabulā (28 p.)

3. Patstāvīgi veidota prezentācija (17 p.)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prezentācijas veidošana. Patstāvīgi jāizveido prezentācija par doto tematu, ievērojot norādītās prasības. Apjoms - vismaz 5 dažādas struktūras slīdi. Jāiesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaites vērtējumu veido par kontroldarbiem un patstāvīgo darbu saņemto punktu summa. 10% no punktu summas atbilst 1 ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.
40,0 – 49,9% atzīme 4
50,0 – 59,9% atzīme 5
60,0 – 69,9% atzīme 6
70,0 – 79,9% atzīme 7
80,0 – 89,9% atzīme 8
90,0 – 97,9% atzīme 9

98,0 – 100,0% atzīme 10

Pamatliteratūra

1. Augucēvičs J. Word Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 83 lpp.
2. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013. 63 lpp.
3. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Pieejams ESAF mājaslapā http://www.esaf.llu.lv
4. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un noformēšanai. Pieejams ESAF mājaslapā http://www.esaf.llu.lv

5. Ringa E. Microsoft Office 2007 EXCEL: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk!. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2009. 54 lpp.

Papildliteratūra

1. Bucki L. A. Microsoft Word 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.
2. Walkenbach J. Excel 2013 bible. [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis: Wiley, 2013. 1012 p.

3. Wempen F. Microsoft PowerPoint 2013 bible.:[the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc., 2013. 804 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Excel help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Excel
2. PowerPoint help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/PowerPoint
3. Word help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Word

4. Microsoft Office. TechRepublic Blogs. Pieejams: https://www.techrepublic.com/blog/microsoft-office/

Piezīmes

Vispārizglītojošs studiju kurss 1. līmeņa studiju programmā Komerczinības