Kurs-Code Ekon2136

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)24.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aija Eglīte

author

Anna Jesemčika

Vorkenntnisse

Mate3012,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp. ISBN 978-9984-896-10-6 2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016.Pieejams: https://likumi.lv/ - gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums. 3. Par grāmatvedību: LR likums // LR Normatīvie dokumenti: www.likumi.lv.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 241 lpp 2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015. 269 lpp. 3. Januška M. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā. Rīga: Merkūrijs LAT. 2008. 99 lpp. 4. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU 2013. 348 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709 2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X