Код курса Ekon2136

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса24.02.2015

Разработчики курса

author

Aija Eglīte

author

Anna Jesemčika

Предварительные знания

Mate3012,

Учебная литературa

Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp. ISBN 978-9984-896-10-6 2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016.Pieejams: https://likumi.lv/ - gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums. 3. Par grāmatvedību: LR likums // LR Normatīvie dokumenti: www.likumi.lv.

Дополнительная литература

1. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 241 lpp 2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015. 269 lpp. 3. Januška M. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā. Rīga: Merkūrijs LAT. 2008. 99 lpp. 4. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU 2013. 348 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709 2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X