Kursa kods Ekon2136

Kredītpunkti 3

Ekonomikas teorija un grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.05.2020

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Eglīte

Dr. oec.

author viesdoc.

Anna Jesemčika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Mate3012, Matemātika

Kursa anotācija

Ekonomikas teorijā studiju kursa mērķis ir, apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.
Grāmatvedībā studiju kurss sniedz pamatzināšanas par grāmatvedības sistēmu Latvijā, uzskaites darbības jomām, principiem un metodēm, uzskaites objektiem un uzskaites objektu atspoguļošanu grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības gada pārskata saturu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) zināšanas par Latvijas tautsaimniecības aktuālo situāciju, zina meža nozares vietu tajā. Diskusija.
2) izpratne par grāmatvedības metodoloģiju, grāmatvedības uzskaites objektiem un to atspoguļošana grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, gada pārskata struktūru un sagatavošanas pamatprincipiem. Kontroldarbi ar aprēķiniem, diskusija nodarbībās.
PRASMES:
1) spēj novērtēt tirgus situāciju un pieprasījuma, piedāvājuma ārpuscenu faktoru ietekmi uz tirgus līdzsvaru. Spēj veikt uzņēmuma ražošanas izmaksu ekonomisko izvērtējumu. Praktiskie darbi. Kontroldarbs.
2) prot pielietot grāmatvedības metodes uzņēmumos, definēt uzņēmuma iekšējās kontroles mūsdienu formas un veikt šo formu pielietošanu, spēj ievērot normatīvajos aktos noteiktās grāmatvedības organizēšanas un uzskaites prasības. Praktiskie darbi, kontroldarbi ar aprēķiniem, diskusija nodarbībās.
KOMPETENCE:
1) spēj analizēt makroekonomikas likumsakarības un spēj diskutēt par aktuālām tautsaimniecības problēmām. Diskusijas. Kontroldarbs.

2) spēj īstenot grāmatvedības kārtošanas pamatprincipu ievērošanu uzņēmumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un viesmīlības uzņēmuma darbības specifikai. Kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ekonomikas līmeņi. Pieprasījums un piedāvājums. Elastība. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
2. Patērētāja rīcība tirgū. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
3. Ražošana, izmaksas. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
4. Tirgus veidi. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
5. Makroekonomikas pamatrādītāji: IKP, nodarbinātība, inflācija. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
6. Nauda. Banku sistēma. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
7. Fiskālā un monetārā politika. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
8. Starptautiskā tirdzniecība. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
9. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības. Grāmatvedības būtība, uzdevumi. (1 h lekcija).
10. Grāmatvedības priekšmets un metodes. Grāmatvedības uzskaites objekti. Grāmatvedības metodes elementi. (2 h lekcijas).
11. Bilances jēdziens un uzbūve. Bilances posteņu izmaiņas. (3 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi, 1 h kontroldarbs).
12. Kontu jēdziens un to vispārējā uzbūve. Bilances kontu uzbūve. Operāciju kontu uzbūve. (3 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi, 1 h kontroldarbs).
13. Dokumentu jēdziens un nozīme. Dokumentiem izvirzītās prasības. (2 h lekcijas, 1 h praktisks darbs).
14. Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā. (1 h lekcija).
15. Gada noslēgums. Pārskats. Bilance. Naudas plūsmas pārskats. (2 h lekcijas).

16. Gada pārskata sastādīšana, apstiprināšana un iesniegšana. Ieskaite. (2 h lekcijas, 1 h praktisks darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Par Ekonomikas teoriju jābūt ieskaitītam kontroldarbam mikroekonomikā un kontroldarbam makroekonomikā.
Grāmatvedībā akumulējošais vērtējums veidojas no semestra laikā:
1) sekmīgi nokārtotiem diviem kontroldarbiem: grāmatvedības bilance un tās uzbūve; grāmatvedības konti un saimniecisko operāciju reģistrēšana;
2) praktisko darbu uzdevumu izpildes aktivitātes. Neieskaitītu kontroldarbu gadījumā ieskaites kārtošana atļauta vienu reizi rakstiski par semestra laikā studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajiem uzdevumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Visa semestra laikā norādītās normatīvās literatūras un mācību literatūras studēšana, sagatavošanās kontroldarbiem.
Studentam jādarbojas kā grāmatvedības informācijas sarežģīto tehnisko datu izskaidrotājam, interpretētājam. Apgūt saimniecisko darījumu kontēšanu, iemācīties sastādīt peļņas vai zaudējumu aprēķinu, tīrās peļņas aprēķināšanu un atspoguļošanu bilancē.
Pastāvīgais darbs - prezentācijas sagatavošana par inovatīvu produktu Latvijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko. To veido: kontroldarbs par mikroekonomikas jautājumiem 25%; kontroldarbs par makroekonomiku 25%; kontroldarbi par grāmatvedības jautājumiem (viens 20% un 15%, kopā 35%) un 15% aktivitāte praktiskajās nodarbībās.

Pamatliteratūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015., 269 lpp.
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga, RTU, 2015., 244 lpp.
3. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp. ISBN 978-9984-896-10-6
4. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.

5. Par grāmatvedību: LR likums // LR Normatīvie dokumenti: www.likumi.lv.

Papildliteratūra

1. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004., 241 lpp
2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015, 269 lpp.
3. Januška M. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā. Rīga: Merkūrijs LAT. 2008. 99 lpp.

4. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU 2013. 348 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X
3. Latvijas Bankas uzturēta ekonomiskās analīzes vietne. Pieejams: https://www.makroekonomika.lv/

4. Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams: https://www.csb.gov.lv/lv/sakums

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss Meža fakultātes “Mežzinātne” un “Mežinženieris” profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 4.semestrī un 6.semestrī pilna un nepilna laika studijās.