Kursa kods Ekon2135

Kredītpunkti 3

Nodokļu uzskaite

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā48

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inguna Leibus

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2079, Vienkāršā grāmatvedība

Ekon2081, Finanses un kredīts

Kursa anotācija

Studenti izzina nodokļu likumus un citus normatīvos aktus, lai noskaidrotu uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumus, tiesības un atbildību, LR nodokļu objektus, likmes un aprēķināšanas kārtību. Kursā tiek izzinātas nodokļu maksātāju tiesības saņemt nodokļu atlaides un atvieglojumus, pagarināt nodokļu samaksas termiņu, apstrīdēt nodokļu administrācijas lēmumus, kā arī nodokļu administrācijas tiesības veikt nodokļu uzrēķinus. Kursa laikā studenti apgūst uzņēmuma grāmatvedības darbu nodokļu aprēķināšanā, deklarēšanā un maksāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - padziļinātas, sistematizētas un strukturētas zināšanas nodokļu likumu un citu normatīvo aktu pielietošanā, nodokļu maksātāju tiesību un pienākumu piemērošanā;
• prasmes – veikt fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķināšanu, deklarēšanu un norēķinus;
• kompetence – izmantojot kursā gūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, patstāvīgi un atbilstoši LR likumdošanai veikt nodokļu uzskaiti uzņēmumos.

Kursa plāns

1 Nodokļu deklarāciju labošana. Skaidras naudas darījumu deklarēšana
2 Darba ņēmēju kustības uzskaite
3 Darba samaksas nodokļu aprēķināšana un uzskaite
4 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana no izmaksām citām personām
5 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķināšana un uzskaite
6 Mikrouzņēmumu nodokļa aprēkināšana un uzskaite
7 1.kontroldarbs (2 stundas)
8 Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) aprēķināšana un uzskaite
9 PVN piemērošana importa un eksporta darījumiem
10 Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
11 Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
12 Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
13 Akcīzes nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
14 Pamatlīdzekļu nolietojums finanšu grāmatvedībā un nodokļiem
15 Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana un uzskaite, avansa maksājumi
16 2. kontroldarbs (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Pilna laika studentiem zināšanu novērtējumu veido divu rakstisko kontroldarbu vērtējums, piedalīšanās nodarbībās un praktisko darbu uzdevumu izpildes kvalitāte. Ieskaites galīgā atzīme - vidējais novērtējums (ballēs), kas veidojas no: - kontroldarbu vidējā novērtējuma (ballēs); - praktisko darbu novērtējuma (ballēs). Nepilna laika studentiem jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem, kā arī jāiesniedz patstāvīgais darbs. Tikai pēc praktisko darbu un patstāvīgā darba izpildes students drīkst kārtot ieskaiti. Kursa galīgā atzīme ir vidējais novērtējums (ballēs), kas veidojas no: - patstāvīgā darba novērtējuma (ballēs); - ieskaites vērtējuma (ballēs). Nokavētās praktiskās nodarbības ir jāatstrādā, par laiku vienojoties ar mācībspēku. Neuzrakstīto kontroldarbu un ieskaites kārtošanas laiku saskaņo ar mācībspēku.

Pamatliteratūra

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2010. 568 lpp. ISBN 978-993-410-053-6
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā. SIA vai IK: darbības uzsākšana, grāmatvedība, nodokļi. Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2010: 116 lpp. ISBN 978-998-482-675-2
3. Medne A. Nodokļi Latvijā. Rīga: Turība Biznesa Augstskola, 2012. 118 lpp. ISBN 978-9984-828-55-7
4. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 143 lpp. ISBN 978-9984-896-06

Papildliteratūra

1. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. 208 lpp., ISBN 9789934105821
2. LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis. - www.likumi.lv
3. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. www.vid.gov.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance; grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu, finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, ISSN 1407-5709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, 2013 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.iFinanses.lv ISSN 2255-985X
3. plz.lv. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.plz.lv

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss (B2 daļa) profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība“ studentiem.