Kursa kods Ekon2133

Kredītpunkti 2

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vineta Tetere

Mg. oec.

Kursa anotācija

Apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Spēja pamatojoties uz plašām un vispusīgām teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; izstrādāt priekšlikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads ekonomikā, tās veidi un sistēmas
2 Pieprasījums un piedāvājums, to ietekmējošie faktori
3 Elastība, tās veidi. Derīguma teorija
4 Ražošana: izmaksas, ienākumi, peļņa
5 Ražošanas resursi
6 Tirgus formas un veidi
7 Kontroldarbs
8 Makroekonomiskie indikatori
9 Makroekonomikas līdzsvars un nestabilitāte
10 Inflācija, tās cēloņi un ietekme uz t/s-budžetu
11 Darba tirgus: nodarbinātība un bezdarbs
12 Banku sistēma, nauda, monetārā politika
13 Fiskālā politika: budžets, nodokļi
14 Starptautiskie ekonomiskie sakari
15 Starptautiskā tirdzniecība
16 Prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīts kontroldarbs - 20% (no kopējā vērtējuma); sagatavota un aizstāvēta prezentācija - 20%; rakstiska ieskaite - 60%. Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā. Apmeklēts 80% nodarbību.

Pamatliteratūra

1. Gaga V. Darba ekonomikas un socioloģijas daudzlīmeņu sistēmas: Monogrāfija. Rīga: Madris, 2013. 151 lpp.
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: Viktors Nešpors, 2012. 254 lpp.
3. Šenfelde M. Makroekonomika. 4. izd. Rīga: RTU, 2012. 244 lpp.
4. Vanags J. Nekustamā īpašuma ekonomika: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2010. 298 lpp.

Papildliteratūra

1. Mankiw G.N., Taylor M. P. Economics. London: Cengage Learning, 2010. 916 p.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.
3. Olney M. L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 334 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Kurss paredzēts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība” un "Vide un ūdensaimniecība" studijās. Iespējams apgūt arī angļu valodā.