Kursa kods Ekon2132

Kredītpunkti 2

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss dod iespēju studentiem apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī. Apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par teorētiskiem pamatprincipiem un likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī; spēja izprast un orientēties dažādu pasaules ekonomisko skolu uzskatos, vispusīga svarīgāko tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu un likumsakarību izpratne, spēja pamatoti un kritiski izvērtēt dažādus uzskatus atbilstoši Latvijas ekonomiskajai situācijai.
• prasmes pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām veikt mikroekonomikas un makroekonomikas pamatproblēmu analīzi; plānot efektīvu ražošanas resursu izmantošanu atbilstoši resursu tirgus nosacījumiem, izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām
• kompetence - spēja pamatojoties uz plašām un vispusīgām teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; izstrādāt priekšlikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas jēdziens. Pamatproblēma. Ekonomiskās sistēmas. Ražošanas iespēju līkne.
2 Pieprasījums un piedāvājums. Pieprasījuma piedāvājuma ārpuscenu faktori.
3 Tirgus. Tirgus līdzsvars. Tirgus līdzsvara grafiskā modelēšana.
4 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība - būtība, veidi un ietekmējošie faktori. Praktiskā pielietošana.
5 Patērētāju rīcība tirgū. Mājas darbs par patērētāju motivāciju un uzvedību.
6 Ražošana. Ražošana, izmaksas, to klasifikācija un aprēķināšana. Uzņēmuma darbības izvērtējums.
7 1.kontroldarbs.
8 Tirgus konkurences formas, to pazīmes. Uzņēmumu apvienības, piemēri Latvijas ekonomikā.
9 Ražošanas faktoru (resursu) tirgus. Resursu tirgus specifika Latvijā
10 Makroekonomikas pamatrādītāji. Cenu indeksi. Latvijas tautsaimniecības attīstības rādītāji
11 Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Ekonomikas cikliskums
12 Nelīdzsvarotība ekonomikā. Nodarbinātība un bezdarbs. Inflācija.
13 Nauda un banku sistēma. Monetārā politika.
14 Fiskālā politika. Valsts budžets un nodokļu politika.
15 Starptautiskie ekonomiskie sakari
16 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 2 teorijas kontroldarbiem un aizstāvētai prezentācijai par kādu šobrīd aktuālu makroekonomikas problēmu. Semestri beidzot, tiek summētas iegūtās atzīmes. Studentiem, kuri ieguvuši 70% no kopējā vērtējuma, iespēja saņemt akumulējošo eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: Viktors Nešpors, 2012. 254 lpp.
2. Šenfelde M. Makroekonomika. 4. izd. Rīga: RTU, 2012. 244 lpp.
3. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
4. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.

Papildliteratūra

1. Bikse V. Uzņēmējspējas. Rīga: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 2011. 132 lpp.
2. Baumol W.J., Blinder A.S. Economics: Principles and Policy. Fort Worth ... [et al.]: Harcourt College Publisers, 2001. 816 p.
3. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. 4-е изд. Москва: КНОРУС, 2011. 792 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407 - 4095.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligātais kurss LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Būvniecība” un TF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecības inženierzinātne”.