Код курса Ekon2128

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса18.09.2019

Разработчик курса

author

Gunta Grīnberga-Zālīte

Учебная литературa

1. Bizness pāri robežām: Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. Sast. T.Volkova. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 183 lpp.
2. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: Dienas grāmata, 2010. 191 lpp.
3. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. Rīga: J.Rozes apgāds, 2004. 188 lpp.
4. Berdnikovs A., Mihailovs I. Globalizācija. Mūsdienu transformācijas un to izpausmes. Rīga: Baltijas Krievu Institūts, 2004.

Дополнительная литература

1. Pētersons A., Pavāre L. Korporatīvā sociālā atbildība. Rīga: Turība, 2005 191 lpp.
2. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004 279 lpp.
3. Globality – Competing with Everyone from Everywhere for Everything. Harold L.Sirkin et al. London: Headline Business Plus, 2009.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613 Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink