Kursa kods Ekon2128

Kredītpunkti 2

Komercdarbības globalizācija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par komercdarbības attīstību globalizācijas apstākļos. Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar globalizācijas procesa būtības dažādiem aspektiem. Studenti gūst zināšanas par globalizācijas procesu virzošajiem spēkiem un to ietekmi uz pasaules ekonomiku kopumā, kā arī uz atsevišķām tās sfērām – kapitāla un finanšu tirgu, tehnoloģiju attīstību, darba tirgu, nekustamā īpašuma tirgu u.c. Kursa gaitā paredzēts analizēt komercdarbības ekonomiskos, sociālos un tiesiskos faktorus globalizācijas apstākļos, īpašu uzmanību pievēršot korporatīvai sociālai atbildībai .

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs zināšanas un praktiskas prasmes, kā uzņēmumi vispiemērotākajā veidā spēj pielāgoties globalizācijas procesam, izmantojot tā radītās priekšrocības un nodrošināties pret tā radītajiem riskiem. Pēc kursa apguves studenti izpratīs korporatīvās sociālās atbildības nozīmi uzņēmējdarbībā, veidojot godīgu attieksmi pret uzņēmuma darbiniekiem, akcionāriem un klientiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Globalizācijas jēdziens un vēsturiskā attīstība.
2 Globalizācijas procesu virzošo spēku analīze. Globalizācijas procesu ietekme uz kopējo pasaules ekonomikas attīstību.
3 Ekonomikas teorijas pamatpostulātu transformācija.Vērtību sistēmas transformēšanās no īpašumtiesībām uz piekļuvi
4 Globalizācijas procesa dalībnieki un to loma ekonomikas procesos pasaulē.
5 Valstu ārējās tirdzniecības vēsturiskā attīstība. Tirdzniecības barjeru veidi, mērķi un pielietošanas sekas.
6 Starptautiskās uzņēmējdarbības iespējas, nepieciešamība un mērķi ārējā tirgū.
7 Globālās, pārnacionālās, starptautiskās un daudznacionālās stratēģijas mērķi, līdzekļi, iespējas ārējā tirgus apguvei.
8 Priekšnoteikumi eksportēšanas uzsākšanai. Eksportu veicinošie un kavējošie faktori.
9 Licencēšana. Licenču līgums, licenču veici. Maksa par licencēm.
10 Franšīzes līgums, franšīzes veidi. Franšīzes pārdevēja un pircēja ieguvumi, riski. Maksa par franšīzēm.
11 Kopuzņēmumu veidi un izveides principi. Kopuzņēmumu izveides ieguvumi un riski.
12 Starptautisko finanšu un tirdzniecības organizāciju loma pasaules ekonomikas globalizācijas procesos.
13 Korporatīvās sociālās atbildības būtība. Individuālā un korporatīvā izpratne par sabiedrības labumu.
14 Lokalizācija un antiglobalizācijas kustība, to iemesli, mērķi, līdzekļi.
15 Patēriņa dzīvesveids – moderno sabiedrību problēma. Ilgtspējīga patēriņa veicināšanas nepieciešamība.
16 Mārketinga lokalizēto un tradicionālo stereotipu laušanas nepieciešamība uzņēmuma ārējās konkurētspējas paaugstināšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa apguvei paredzēti 2 kontroldarbi. Kontroldarbi tiek organizēti testa veidā, bet uz atsevišķiem jautājumiem studentiem būs jāsniedz atbilde pašiem rakstiskā formā. Patstāvīgā darba ietvaros katra, studentam jāsagatavo un jāprezentē referāts par vienu no semināra tēmām. Kursa noslēgumā paredzēta visaptveroša ieskaite, kurā rakstiski jāatbild uz jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Bizness pāri robežām: Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. Sast. T.Volkova. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 183 lpp.
2. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: Dienas grāmata, 2010. 191 lpp.
3. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. Rīga: J.Rozes apgāds, 2004. 188 lpp.
4. Berdnikovs A., Mihailovs I. Globalizācija. Mūsdienu transformācijas un to izpausmes. Rīga: Baltijas Krievu Institūts, 2004.

Papildliteratūra

1. Pētersons A., Pavāre L. Korporatīvā sociālā atbildība. Rīga: Turība, 2005 191 lpp.
2. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004 279 lpp.
3. Globality – Competing with Everyone from Everywhere for Everything. Harold L.Sirkin et al. London: Headline Business Plus, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613 Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” un brīvās izvēles kurss augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Ekonomika”.