Kursa kods Ekon2127

Kredītpunkti 2

Grāmatvedība un investīcijas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaGrāmatvedības un uzskaites teorija323225/01/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inguna Leibus

Ekonomikas doktors

author vad.pētn.

Irina Pilvere

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Grandāne M., Martemjanova E., Mārāne I., Mežaraupe V., Soopa A. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Rīga: iRAKA, 2004. 169 lpp.
2. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2010. 119 lpp.
3. Jangs T.L. Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009, 152 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība” (B daļa)

Kursa anotācija

Kursa projekts sastāv no teorētiskās daļas un praktiskajiem aprēķiniem. Teorētiskajā daļā studenti izvēlas tēmu, kas ir saistīta ar uzņēmuma finanšu grāmatvedību, nodokļu uzskaiti, grāmatvedības uzskaites objektiem vai ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Praktiskajā daļā studenti sagatavo biznesa plāna projektu atbilstoši spēkā esošajiem investīciju atbalsta nosacījumiem ES finansējuma piesaistei lauksaimniecības un lauku attīstībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par grāmatvedības un nodokļu uzskaiti uzņēmumos, par investīciju projetu izstrādi.
• Prasmes loģiski un profesionāli rakstveidā izklāstīt darba saturu, izteikt savas domas, formulēt viedokļus un secinājumus, izstrādāt biznesa plāna projektu.
• Kompetence praktiski pielietot studiju kursā iegūtās teorētiskās zināšanas, pētnieciskā darba iemaņas, spējas loģiski un profesionāli izklāstīt darba saturu, izdarīt secinājumus par sava darba rezultātiem un izvirzīt atbilstošus priekšlikumus, iemaņas sava darba rezultātu prezentēšanā.

Kursa plāns

1 Projekta tēmas izvēle
2 Plāna izstrāde
3 Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana
4 Tiesiskās bāzes izpēte un apraksts
5 Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana
6 Uzņēmuma grāmatvedības apraksts
7 Atbalsta saņemšanas pasākumu tiesiskās bāzes izpēte
8 Biznesa plāna veidlapu aizpildīšana
9 Projekta investīciju plānošana un atspoguļošana
10 Projekta aprēķinu veikšana
11 Projekta aprēķinu veikšana
12 Projekta aprēķinu veikšana
13 Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde
14 Projekta un pielikumu noformēšana un iesniegšana
15 Prezentācijas sagatavošana
16 Projekta aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi jāuzraksta kursa projekts par vienu no piedāvātajām tēmām grāmatvedībā un jāsagatavo biznesa plāns. Kursa projekta aizstāvēšanai jāsagatavo mutisks ziņojums un prezentācija, izmantojot PowerPoint. Kursa projekta aizstāvēšana tiek vērtēta ar atzīmi 10 baļļu skalā.

Pamatliteratūra

1. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2009. 100 lpp.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 252 lpp.
3. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā. SIA vai IK: darbības uzsākšana, grāmatvedība, nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 116 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izd.. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp.