Kursa kods Ekon2122

Kredītpunkti 4

Statistika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareStatistika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Anda Vītiņa

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti gūst praktiskas iemaņas statistiskās informācijas vākšanā, sakopošanā, grupēšanā un datu apstrādē. Praktiskajos darbos studenti risina uzdevumus atbilstoši tēmai, aprēķinot dažādus statistikas rādītājus un analizējot iegūtos rezultātus. Patstāvīgā darba ietvaros jāsagatavo un jāprezentē tēmas par statistisko novērošanu un datu grafisko attēlošanu, kā arī dinamikas statistisko izpēti un indeksu metodes pielietošanu, veicot uzņēmumu darbības analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par statistiku, datu iegūšanas veidiem un to apstrādes statistiskām metodēm un paņēmieniem, datu un metožu pielietošanu uzņēmumu darbības analīzē;
• prasmes – students veido izpratni par statistisko datu ieguves veidiem un datu grupēšanas metodēm un to nozīmi, veido prasmi novērošanas un datu grupēšanas rezultātā iegūto datu dažādu statistisko rādītāju aprēķināšanā, apgūst prasmi izdarīt secinājumus par sociālām un ekonomiskām parādībām;
• kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes statistiskajā novērošanā, datu grupēšanā un statistisko rādītāju aprēķināšanā. Praktiskās iemaņas dod iespēju pielietot dažādas statistiskās metodes sociālo un ekonomisko parādību procesu analīzē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Statistikas darba organizācija Latvijā. Statistiskā novērošana –aptaujas anketas veidošana.
2 Statistiskā grupēšana – grupēšanas pazīmes izvēle un grupu skaita noteikšana.
3 Statistiskā grupēšana.
4 Pirmā patstāvīgā darba prezentācija - novērošana, tabulu veidošana, datu grafiskā attēlošana.
5 Absolūto un relatīvo lielumu aprēķināšana.
6 Pirmais kontroldarbs. Statistikas priekšmets. Absolūtie un relatīvie rādītāji.
7 Vidējo lielumu aprēķināšana.
8 Vidējo lielumu aprēķināšana.
9 Statistiskie sadalījumi. Variācijas rādītāji nesagrupētiem un sagrupētiem datiem.
10 Savstarpējo sakarību analīze. Izlases lieluma noteikšana, izlases novērošanas kļūdas.
11 Otrais kontroldarbs. Vidējie lielumi. Savstarpējo sakarību statistiskā analīze.
12 Dinamikas rindu analīze. Sezonālo svārstību pētīšana
13 Dinamikas rindu izlīdzināšana.
14 Indeksu metodes izmantošana uzņēmuma darbības analīzē.
15 Otrā patstāvīgā darba prezentācija – uzņēmuma darbības statistiskā analīze.
16 Noslēguma kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Nosacījumi akumulējošā eksāmena vērtējumam: 1) individuāli izstrādāti un ieskaitīti visi praktiskie darbi; 2) sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi: 1.kontroldarbs: Statistikas priekšmets. Absolūtie un relatīvie rādītāji. 2.kontroldarbs: Vidējie lielumi. Savstarpējo sakarību statistiskā analīze. 3) prezentēti patstāvīgie darbi. Eksāmena vērtējumu veido: 1) divu kontroldarbu vidējais vērtējums: 20 %, 2) divu patstāvīgo darbu vidējais vērtējums: 40 %, 3) noslēguma kontroldarba vērtējums: 30 %, 4) piedalīšanās nodarbībās: 10 %. Kopā: 100 %.

Pamatliteratūra

1. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: LU, 2007. 327 lpp.
2. Orlovska A. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2012. 191 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
4. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 116 lpp.
2. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005. 92 lpp.
3. Vītols J. Statistikas vispārējā teorija. Rīga: Zvaigzne, 1988. 291 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LR CSP mājas lapa http://www.csb.gov.lv
2. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Ekonomika", obligāts kurss (A daļa), EF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība", vispārizglītojošais studiju kurss (B1 daļa).